Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Zorg en Welzijn
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Toelichting op de keuzevakken werkveld sport en bewegen

21-2-2017

Leerlingen kunnen zich met de keuzevakken verdiepen in een (voorlopig gekozen) richting en/of
ervaring opdoen met de zeer uiteenlopende (beroeps)situaties en contexten waarin de kennis,
vaardigheden, houdingen van het profiel aan bod kunnen komen (verbreding).

Hieronder worden de keuzevakken van het werkveld sport en bewegen kort gekarakteriseerd. Ook worden bij de verschillende keuzevakken suggesties gedaan voor verdieping en verrijking.

Keuzevakken: 
Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten
Voorkomen van ongevallen en EHBO