Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Zorg en Welzijn
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Toelichting op de keuzevakken werkveld gezondheidszorg

21-2-2017

Leerlingen kunnen zich met de keuzevakken verdiepen in een (voorlopig gekozen) richting en/of
ervaring opdoen met de zeer uiteenlopende (beroeps)situaties en contexten waarin de kennis,
vaardigheden, houdingen van het profiel aan bod kunnen komen (verbreding).
Hieronder worden de keuzevakken van het werkveld gezondheidszorg en welzijn kort gekarakteriseerd. Ook worden bij de verschillende keuzevakken suggesties gedaan voor verdieping en verrijking.

Keuzevakken: Welzijn kind en jongere
                        Wonen en huishouden
                        Assisteren in de gezondheidszorg
                        Welzijn volwassenen en ouderen

In deze keuzevakken staat het bevorderen van zelfregie en zelfredzaamheid centraal. De toekomstige beroepsbeoefenaar krijgt een meer coachende rol door ruimte aan de klant te laten, zodat die zelf kan beslissen en activiteiten kan ontplooien. Door op gepaste wijze te reageren en rekening te houden met normen en waarden vanuit culturele achtergrond en levensbeschouwing, probeert de leerling zich een beeld te vormen van de situatie van de klant. ​

Welzijn kind en jongere

De leerling leert door het geven van positieve aandacht het kind en de jongere meer
zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld krijgt. De leerling moet weten wat er gemiddeld kan worden
verwacht in een bepaalde leeftijds-/ontwikkelingsfase van het kind. Bij de jongere, hun eigen
leeftijdsfase, gaat het vooral om puberteitsontwikkelingen en de daarmee samenhangende hormonale
veranderingen. Het gaat om begeleiden naar zelfstandigheid, waarbij observeren en rapporteren een
belangrijk onderdeel vormt.

Ter verrijking van dit keuzevak kunnen de volgende kennis- en vaardigheidselementen toegevoegd
worden:
• bij het observeren onderscheiden wat subjectieve en objectieve informatie is
• een feedbackgesprek kunnen voeren

Wonen en huishouden

De kern van dit keuzevak is in goed overleg met de klant zelfstandig en planmatig huishoudelijke
werkzaamheden verrichten. Belangrijk is om daarbij steeds rekening te houden met de wensen en
gevoelens van de klant en waar mogelijk de klant te activeren.

Assisteren in de gezondheidszorg

Dit keuzevak is afgestemd op de assisterende mbo-niveau 4-opleidingen zoals dokters-, tandarts- en
apothekersassistent. Attitudevorming als servicebewust handelen, respectvol omgaan met de klant en
je kunnen inleven in de ander is hierbij van wezenlijk belang.

Welzijn volwassenen en ouderen

Stimuleren en activeren van de klant staat in dit keuzevak centraal. De klant bewust laten worden waarom contacten (netwerk), bewegen en dagritme de kwaliteit van leven kunnen verbeteren.