Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Het examen wiskunde en de rekentoets

30-6-2015

​​Alle leerlingen in het vmbo dienen een rekentoets af te leggen. Deze rekentoets is gebaseerd op referentieniveau 2F van het Referentiekader rekenen. Wiskunde-examens en de rekentoets voor het vmbo kennen een serieuze mate van overlap. In onderstaand overzicht staat per exameneenheid uit het kerndeel vermeld welke wiskunde géén deel uitmaakt van de rekentoets voor het vmbo.

ExameneenheidMaakt geen deel uit van de rekentoets
WI/K/1  Oriëntatie op leren en werkenDeze exameneenheid maakt in zijn geheel geen deel uit van de rekentoets. Wel wordt beheersing van referentieniveau 2F nood​zakelijk geacht om in de maatschappij te kunnen functioneren.
WI/K/2  BasisvaardighedenAlleen het verwerken van informatie die in een toetsopgave gegeven is, maakt deel uit van de rekentoets. Andere basisvaardigheden blijven in de rekentoets buiten beschouwing.
WI/K/3  Leervaardigheden in het vak wiskundeAlle genoemde leervaardigheden zijn noodzakelijk om de rekentoets met succes te kunnen maken, met uitzondering van toepassing van onderzoeksstrategieën.
WI/K/4  Algebraïsche verbanden

Kennis en gebruik van eigenschappen van specifieke typen verbanden is in de rekentoets niet vereist.

Het tekenen van grafieken maakt geen deel uit van de rekentoets.

WI/K/5  Rekenen, meten en schattenDe rekentoets kent enkele kleinere uitsluitingen.
WI/K/6  Meetkunde

Het tekenen van meetkundige figuren en het hanteren van meetkundige instrumenten en apparaten maakt geen deel uit van de rekentoets.

Al te specifieke methoden voor de berekening van afmetingen van figuren maken geen deel uit van de rekentoets. In het bijzonder betreft het hier de stelling van Pythagoras.

Berekeningen van de grootte van hoeken maken geen deel uit van de rekentoets.

WI/K/7  Informatieverwerking, statistiek

Statistische berekeningen en specifieke statistische representatievormen (zoals een boxplot) maken geen deel uit van de rekentoets.

Specifieke kennis over grafen is in de rekentoets niet vereist.

WI/K/8  Geïntegreerde wiskundige activiteitenDe complexiteit van alledaagse situaties is in de rekentoets beperkt.


Het uitvoeren van berekeningen zonder gebruikmaking van de rekenmachine maakt op zijn beurt wél deel uit van de rekentoets, maar níét van het wiskunde-examen.