Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Wiskunde
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Het schoolexamen

14-8-2015

Het schoolexamen wiskunde heeft voor alle leerlingen ten minste betrekking op:

 • WI/K/1   Oriëntatie op leren en werken;
 • WI/K/2   Basisvaardigheden;
 • WI/K/3   Leervaardigheden in het vak wiskunde;
 • WI/K/7   Informatieverwerking, statistiek;
 • WI/K/8   Geïntegreerde wiskundige activiteiten;
 • WI/V/2   Verrijkingsopdrachten – alleen voor de gemengde en theoretische leerweg;
 • WI/V/3   Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie – alleen voor de gemengde en theoretische leerweg.

Het staat de school verder vrij:

 • in het schoolexamen ook exameneenheden uit het centraal examen op te nemen;
 • zelf onderwerpen toe te voegen aan het schoolexamen;
 • individuele leerling(groep)en verschillende schoolexamens te laten afleggen.

Bij elk van de genoemde exameneenheden is een eindterm geformuleerd; verdere vereisten kent het schoolexamenprogramma niet.

Dit betekent dat in het schoolexamen ten minste het onderwerp Informatieverwerking en statistiek getoetst moet worden, in het bijzonder: informatie verzamelen, weergeven en analyseren met behulp van grafische voorstellingen. Afgezien van de graaf is niet gespecificeerd welke grafische voorstellingen een kandidaat moet kennen en kunnen hanteren. Evenmin is gespecificeerd op basis van welke statistische technieken informatie geanalyseerd dient te worden.

Onder Geïntegreerde wiskundige activiteiten wordt gesteld dat een kandidaat problemen in alledaagse situaties kan vertalen naar wiskundige problemen, en daarbij de vaardigheden uit de andere exameneenheden geïntegreerd kan gebruiken en conclusies kan trekken die relevant zijn voor de bewuste probleemsituatie. Dit betekent onder andere dat in het schoolexamen getoetst moet worden of kandidaten in staat zijn toepassingsproblemen op te lossen. De exameneenheid Verrijkingsopdrachten voor de gemengde en theoretische leerweg behelst min of meer hetzelfde, maar de toepassingsproblemen zijn complexer van aard en vereisen dat de kandidaat in staat is ze vaker met behulp van een wiskundig model op te lossen.

De exameneenheid Leervaardigheden in het vak wiskunde maakt naast het schoolexamen ook deel uit van het centraal examen. De andere schoolexameneenheden zijn verder niet specifiek voor het vak wiskunde.