Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Techniek N&T
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • Schoolexamen

Praktische opdrachten

16-3-2018

Voor het ontwerpen van een T&T opdracht is een apart format ontwikkeld. Opdrachten die op basis van dit format ontwikkeld worden, bieden zowel de docent als de leerlingen een vaste structuur die voldoet aan de eisen van het examenprogramma. 

Onderstaande uitleg kunt u gebruiken bij het te downloaden format (zie download) 

Het format is opgebouwd uit vier onderdelen:

 • Titel
 • Opdracht en eisen
 • Fasering van de opdracht
 • Beoordeling

Bij het onderdeel 'Titel' kunnen de volgende kenmerken worden ingevuld:

 • De titel van de opdracht.
 • Een unieke bestandsnaam voor een gedigitaliseerde opdracht. 
 • De leerling vermeldt zijn naam. Als er sprake is van een groepsopdracht is het wenselijk dat iedere leerling zijn eigen opdracht kan gebruiken; de uitwerking van de opdracht kan dan toegevoegd worden aan bijvoorbeeld het portfolio.
 • Benoem de bètawereld en geef, indien gewenst, een aantal voorbeelden van technologieën die in deze bètawereld worden toegepast.
 • Met behulp van de start- en einddatum kunnen de leerlingen zelf een eigen planning van de werkzaamheden maken.

Bij het onderdeel 'Opdracht en eisen', kunnen de volgende onderdelen worden beschreven:

 • Geef een korte toelichting welk probleem de leerling moet oplossen. Dit kan een toelichting zijn van de opdrachtgever of een 'vertaling' van de opdracht op leerlingenniveau.
 • Noteer de NAW-gegevens van de opdrachtgever: naam, adres, e-mail en telefoonnummer. Hier kan ook een korte omschrijving van het bedrijf worden opgenomen.
 • Vermeld (in leerlingentaal) de uit te werken opdracht.
 • Leg het programma van eisen die de opdrachtgever aan de opdracht stelt vast.
 • Leg eventuele aanvullende eisen/voorwaarden van de school vast. Hier kan bijvoorbeeld aangegeven worden dat de leerling steeds tussenproducten (telkens aan het eind van een fase) bij zijn docent moet op leveren (go/no go).

Bij het onderdeel 'Fasering van de opdracht' worden de volgende onderdelen beschreven:

 • Neem één of meerdere activiteiten op die passen in respectievelijk fase 1 tot en met 6.  Let daarbij op welke competentie(s) er binnen de verschillende fasen specifiek 'geoefend' moeten worden.

Geef, indien nodig, aan wat er aan het eind van elke fase als 'tussenproduct' door de leerling moet worden opgeleverd (er kan sprake zijn van een go/no go beoordeling van de begeleider).

 • Voor fase 5 en 6 geldt dat de opdrachten voor deze fasen geïntegreerd moeten worden in de eerste vier fasen (zie afbeelding). Het evalueren en/of het reflecteren kan in elke fase geoefend worden.

Bij het onderdeel 'Beoordeling':

 • Geef aan op welke manier de opdracht (per fase?) beoordeeld wordt. Geef hier (eventueel per fase) aan expliciet aan op welke manier en door wie het (eind)product beoordeeld wordt. Geef tevens aan op welke manier de competentieontwikkeling beoordeeld wordt.

 afbeelding integratie wp 21 en 22 in 11 tot en met 14.png

Niet alle informatie hoeft in dit format opgenomen te worden. Dat is afhankelijk van de mate waarin de leerling een eigen 'verantwoordelijkheid' krijgt bij het uitvoeren van de opdracht. Leerlingen kunnen in dat geval zelf het format invullen, of op basis van een eigen planning een aantal activiteiten en/of informatie vastleggen.