Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Passende toetsvormen

27-9-2018

​​​​​​​​​​​​​​​​Er zijn veel vormen van te beoordelen eindproducten waarin leerlingen kunnen laten zien wat ze weten en kunnen. Sommige zijn meer geschikt voor het tonen van kennis en inzicht, andere voor het demonstreren van vaardigheden en competenties. Daarom moet de keus voor een passende 'toets'vorm bij de beoogde doelen (eindtermen) van een opdracht weloverwogen genomen worden.​
Hieronder een aantal ​vormen van 'toetsen' bij T&T. Bij elke vorm zijn aspecten van objectief beoordelen ​van toepassing.

'Toets'vorm​

​Typering

Projectpresen​​tatie​Deze kan de vorm aannemen van een gesproken presentatie a.d.h.v. PowerPoint of Prezi, een geschreven verslag, een poster of bijvoorbeeld een film.​
Produ​​ctpresentatie​Een project kan uitmonden in een (prototype van een) product zoals een ontwerp, maquette, computergame of animatie.​
Kennisto​​etsing​​​​​Hoewel niet vaak toegepast bij T&T kan kennis apart getoetst worden in een mondelinge of schriftelijke toets, maar bijvoorbeeld ook in de vorm van (het maken van) een quiz.​
Refl​ectieverslag​Met name voor het beoordelen van het proces en de ontwikkeling van competenties kan een reflectieverslag een goede keuze zijn. Onderwerp van reflectie kunnen de gemaakte keuzes binnen het project zijn, maar ook bijvoorbeeld de taakverdeling en samenwerking in het team.​​