Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Weging

19-1-2018

Het examenprogramma T&T is ontwikkeld op basis van 200 klokuren. Voor het aanbieden van het volledige programma zijn gemiddeld 70 werkbare weken beschikbaar (40 weken in leerjaar 3 en 30 weken in leerjaar 4). Per week kan dan gemiddeld 3 uur aan T&T worden besteed.

Gezien de inhoud van de werkprocessen wordt verwacht dat de opdrachten steeds samengesteld worden uit (onderdelen van) meerdere werkprocessen. Ter illustratie het volgende voorbeeld:

​Opdracht ​

Ter indicatie: 27 klokuren (9 weken, 3 uur per week)

​Activiteit o.b.v.:

Werkproces 1: oriëntatie op de opdracht

Ter indicatie: 3 klokuren

​Activiteiten o.b.v. werkproces 5: orientatie op

bètatechnische functies

 

 

 

 

Ter indicatie: 3 klokuren ​

​Activiteit o.b.v.:

Werkproces 2: passend ontwerp en planning

Ter indicatie: 6 klokuren

​Activiteit o.b.v.:

Werkproces 3: uitvoering van de opdracht

Ter indicatie: 6 klokuren

​ Activiteiten o.b.v. werkproces 6: reflectie op eigen

handelen

 

 

 

 

Ter indicatie: 3 klokuren

​Activiteit o.b.v.:

Werkproces 4: afronding van de opdracht

Ter indicatie: 6 klokuren

 

Het linkergedeelte van deze opdracht draagt bij aan de ontwikkeling van de eerste leer- en ontwikkeltaak: de leerling volbrengt bètatechnische opdrachten. Het rechtergedeelte van de opdracht draagt vooral bij aan de ontwikkeling van de tweede leer- en ontwikkeltaak: de leerling oriënteert zich op zijn beroep en ontwikkelt arbeidsidentiteit. Lees meer: leer- en ontwikkeltaken.

Naast de uitvoering van de opdracht moet tevens ruimte beschikbaar zijn voor reflectie en overleg met/door de leerling. Een logboek en het portfolio kunnen daarbij belangrijke instrumenten zijn.

Op deze manier kunnen er in de bovenbouw van het vmbo-tl gemiddeld zes tot zeven opdrachten worden uitgewerkt. Lees meer: leer- en ontwikkeltaken.

De toetsing van deze opdracht moet worden vastgelegd in een PTA. Onafhankelijk van de vorm moet het PTA voldoen aan de volgende eisen:

  • Er is sprake van de beoordeling van de leerling op alle gedragsindicatoren die in het examenprogramma zijn vermeld. Hierbij dienen de zes werkprocessen als logische eenheden voor de summatieve beoordeling.
  • De leerling wordt beoordeeld op de kwaliteit van het geleverde product (productbeoordeling bijvoorbeeld met wegingsfactor 40%) en op zijn persoonlijke ontwikkeling (procesbeoordeling bijvoorbeeld met de wegingsfactor 60%).