Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Schoolexamen

19-1-2018

Het (keuze)vak T&T kent alleen een schoolexamen. De school heeft dan ook alle vrijheid om hier zelf vorm en inhoud aan te geven, met uitzondering van wat er wettelijk is vastgelegd in het examenbesluit vo.

 

Schooleigen ontwerp

Het is aan de school om te bepalen op welke wijze producten en ontwikkelprocessen gemeten/beoordeeld worden. Dat houdt in dat de school zelf opdrachten, beoordelingscriteria en -instrumenten kan (laten) ontwikkelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om formats voor opdrachten, waarin ruimte wordt geboden aan de oriëntatie-, voorbereidings-, uitvoerings- en opleverings-/afrondingsfase. Maar ook beoordelingsformats die door zowel de leerling zelf, als door andere beoordelaars gebruikt kunnen worden.

Richtlijnen voor de keuze van schooleigen onderwerpen worden in het vervolgtraject met pilotscholen ontwikkeld. Deze onderwerpen worden in de loop van het vervolgtraject beschikbaar gesteld.