Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Techniek N&T
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • Schoolexamen

Het PTA

13-3-2018

Elke school moet met betrekking tot de inrichting van het schoolexamen een aantal beslissingen nemen. Daarbij verdient het aanbeveling rekening te houden met beleidsuitgangspunten van de school, zoals het schoolprofiel ('Wat voor school willen wij zijn?') en met het toetsbeleid van de school.

Nut en noodzaak van het schoolexamen

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is een formeel schooldocument waaraan door docenten en leerlingen rechten en plichten kunnen worden ontleend.

Het PTA is:

 • een document dat bedoeld is om leerlingen, ouders/verzorgers, docenten en directie te informeren over de inhoud en de wijze van afname van het schoolexamen. Het PTA dient voor kandidaten zo leesbaar en helder mogelijk te zijn.
 • een verantwoording van de school aan de inspectie.

De opzet en indeling van het PTA

Volgens het Eindexamenbesluit voortgezet onderwijs bevat het Programma van Toetsing en Afsluiting ten minste de volgende onderdelen:

 1. welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst;
 2. de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen;
 3. de wijze waarop (toets- of opdrachtvorm) en de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen plaatsvinden, de herkansing daaronder mede inbegrepen;
 4. de tijdsduur van de toets;
 5. de wijze van herkansing van het schoolexamen;
 6. de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt.

De school kan onder (2) vermelden op welke werkprocessen of competentie(s) een toets of opdracht betrekking heeft.