Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Samenwerken met mbo en bedrijven

27-9-2018

Het T&T-programma gaat uit van een nauwe samenwerking tussen school en de vervolgopleidingen in het mbo en het regionaal bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties. Enerzijds om T&T- leerlingen (praktijk)ervaringen te laten opdoen en in aanraking te laten komen met (nieuwe) technologische ontwikkelingen in de 'echte' wereld. Concreet betekent dit bij opdrachten er altijd sprake moet zijn van een echte opdrachtgever! Anderzijds om hen zicht te geven op vervolgopleidingen in het mbo en mogelijke voorkeuren voor een loopbaan binnen de (regionale) technologische ontwikkelingen. Dat betekent dat elke opdracht een bijdrage moet leveren aan de LOB-doelen van T&T.

Aansluiting vmbo – mbo - bedrijfsleven

Een goede aansluiting tussen het vmbo, mbo en bedrijfsleven is bij uitstek een onderwerp dat om regionale afstemming vraagt. Samenwerking voorkomt voortijdig schoolverlaten en het biedt een kans de regionale kwaliteit van het onderwijs te vergroten.

Daarbij gaat het om de voorbereiding van de leerling op de keuze voor vervolgonderwijs (loopbaanoriëntatie, meeloopdagen, oriëntatiestages), maar ook om een goede overgang van het vmbo naar mbo (tijdig aanmelding, gebruik overdrachtsdossiers, warme overdracht, monitoring overgang). Een meer intensieve vorm van samenwerking kan gaan om inhoudelijke afstemming van leerinhouden, docenten, leervormen, examinering en cultuur (doorlopende leerlijnen). Die inhoudelijke afstemming is voor veel betrokkenen wenselijk, en vraagt om veel vertrouwen tussen autonome instellingen.

Zie ook: Regionaal onderwijsbeleid