Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking

Aanleiding tot het schrijven van deze handreiking

16-1-2018

De gemengde en theoretische leerweg van het vmbo kenden tot nu geen vak waar leerlingen gericht praktische vaardigheden kunnen ontwikkelen op het gebied van onderzoeken, ontwerpen en ondernemen.

 

Het conceptexamenprogramma T&T is in de periode januari 2014 tot juli 2015 ontwikkeld. 

Tot en met het schooljaar 2017-2018 wordt het conceptexamenprogramma aangeboden op een aantal pilotscholen. Deze scholen maken gebruik van de ontheffing die hen door het ministerie van OCW is geboden. In deze periode wordt het examenprogramma geëvalueerd en waar noodzakelijk bijgesteld en/of aangevuld.


Afhankelijk van het wetgevingstraject zal het examenprogramma naar verwachting vanaf het schooljaar 2018-2019 formeel toegankelijk worden voor alle scholen met een gemengde en/of theoretische leerweg.

De handreiking zoals deze voorligt, is als bètaversie nog in ontwikkeling. Tot en met het schooljaar 2017-2018 zal de handreiking verder worden uitgewerkt en aangevuld worden met een aantal ontwikkelinstrumenten en voorbeelden.