Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Algemene informatie

15-1-2019

Het concept schoolexamenprogramma Technologie en Toepassing (T&T) is ontwikkeld voor de theoretische en gemengde leerweg van het vmbo. Het concept examenprogramma wordt geëvalueerd in pilots met een aantal scholen. Alleen de pilotscholen mogen T&T als schoolexamenvak aanbieden; zij hebben hiervoor ontheffing gekregen van het ministerie van OCW. Andere vmbo-scholen kunnen het concept schoolexamenvak in de pilotfase alleen als extra-curriculair vak aanbieden.
Afhankelijk van het wetgevingstraject zal het examenprogramma op termijn formeel toegankelijk worden voor alle scholen met een gemengde en/of theoretische leerweg.

In deze handreiking komen onder meer aan de orde:

  • een uitgebreide toelichting op alle onderdelen en eindtermen van het schoolexamenprogramma;
  • informatie over specifieke aspecten bij de inrichting van het schoolexamen;
  • voorbeelden van levensechte opdrachten;
  • voorbeelden van een programma van toetsing en afsluiting (PTA) en de beoordeling.

De handreiking biedt adviezen voor het aanbod van het programma in de leerjaren 3 en 4 van de vmbo-gl/tl. Het geeft scholen een samenhangend beeld hoe het T&T schoolexamenprogramma omgezet kan worden in een onderwijsprogramma.