Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Algemene informatie

13-3-2018

Technologie en toepassing (T&T) is een schoolexamenvak in de gemengde en theoretische leerweg. Het vak vormt de basis voor een doorgaande technologische leerlijn. Het biedt de kandidaat een kader om binnen de context van de zeven bètawerelden competenties (vaardigheden, kennis en houding in een context) te ontwikkelen die van belang zijn voor doorstroom naar het vervolgonderwijs en de beroepspraktijk. Aan de hand van levensechte opdrachten maakt de kandidaat kennis met de toepassing van technologie in het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Loopbaanoriëntatie en beroepsbegeleiding (LOB) is onderdeel van het programma.

Het concept schoolexamenprogramma Technologie en Toepassing (T&T) is ontwikkeld voor de theoretische en gemengde leerweg van het vmbo. Het concept examenprogramma wordt geëvalueerd in pilots met een aantal scholen. Alleen de pilotscholen mogen T&T als schoolexamenvak aanbieden; zij hebben hiervoor ontheffing gekregen van het ministerie van OCW. Andere vmboscholen kunnen het concept schoolexamenvak in de pilotfase alleen als extra curriculair vak aanbieden.
Afhankelijk van het wetgevingstraject zal het examenprogramma op termijn formeel toegankelijk worden voor alle scholen met een gemengde en/of theoretische leerweg.

Het concept schoolexamenprogramma en de handreiking voor dit programma zijn in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onder verantwoording van SLO ontwikkeld. In de  handreiking komen onder meer aan de orde:

  • een toelichting op het examenprogramma;
  • een beschrijving van de rol van de docent;
  • een programma van toetsing en afsluiting (PTA) en de beoordeling.

Daarnaast biedt de handreiking organisatorische adviezen en voorbeelden met betrekking tot het aanbod van het programma in de leerjaren 3 en 4 van de vmbo-gl/tl en de lessentabel. Daar waar het mogelijk is, worden voorbeelden gegeven van onderdelen van het nieuwe vak.

De handreiking heeft geen verplichtend karakter. Het geeft scholen een samenhangend beeld hoe het T&T schoolexamenprogramma omgezet kan worden in een onderwijsprogramma.