Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Algemene informatie

12-7-2018

Het concept schoolexamenprogramma Technologie en Toepassing (T&T) is ontwikkeld voor de theoretische en gemengde leerweg van het vmbo. Het concept examenprogramma wordt geëvalueerd in pilots met een aantal scholen. Alleen de pilotscholen mogen T&T als schoolexamenvak aanbieden; zij hebben hiervoor ontheffing gekregen van het ministerie van OCW. Andere vmbo-scholen kunnen het concept schoolexamenvak in de pilotfase alleen als extracurriculair vak aanbieden.
Afhankelijk van het wetgevingstraject zal het examenprogramma op termijn formeel toegankelijk worden voor alle scholen met een gemengde en/of theoretische leerweg.

In deze handreiking komen onder meer aan de orde:

  • een uitgebreide toelichting op alle onderdelen en eindtermen van het schoolexamenprogramma;
  • informatie over specifieke aspecten bij de inrichting van het schoolexamen;
  • voorbeelden van levensechte opdrachten;
  • voorbeelden van een programma van toetsing en afsluiting (PTA) en de beoordeling.

De handreiking biedt adviezen voor het aanbod van het programma in de leerjaren 3 en 4 van de vmbo-gl/tl. Het geeft scholen een samenhangend beeld hoe het T&T schoolexamenprogramma omgezet kan worden in een onderwijsprogramma.