Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Algemene informatie

16-1-2018
Het concept examenprogramma Technologie en Toepassing (T&T) is ontwikkeld voor de theoretische en gemengde leerweg van het vmbo. Gedurende de schooljaren 2016-17 en 2017-18 wordt het concept examenprogramma geëvalueerd in pilots met een aantal scholen. Alleen de pilotscholen mogen T&T als (school)examenvak aanbieden; zij hebben hiervoor ontheffing gekregen van het ministerie van OCW. Andere vmboscholen kunnen het concept examenvak in de pilotfase alleen als extra curriculair vak aanbieden.
Afhankelijk van het wetgevingstraject zal het examenprogramma naar verwachting vanaf het schooljaar 2018-2019 formeel toegankelijk worden voor alle scholen met een gemengde en/of theoretische leerweg.

 

Het concept examenprogramma Technologie en Toepassing (T&T) en de handreiking voor dit programma zijn in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onder verantwoording van SLO ontwikkeld voor:

  • schoolleiders. De handreiking biedt organisatorische adviezen en voorbeelden met betrekking tot het aanbod van het programma in de leerjaren 3 en 4 van de vmbo-gl/tl en de lessentabel. Daar waar het mogelijk is, worden voorbeelden gegeven van onderdelen van het nieuwe vak.
  • docenten. De handreiking biedt een toelichting op het examenprogramma. Er wordt ingegaan op de doelstellingen van het nieuwe vak en de uitwerking daarvan in (context specifieke) opdrachten. Ook komen de rol van de docent, het maken van een programma van toetsing en afsluiting (PTA) en de beoordeling aan de orde.

De handreiking heeft geen verplichtend karakter. Het geeft scholen een samenhangend beeld hoe het T&T examenprogramma omgezet kan worden in een onderwijsprogramma.

Essentieel in dit examenprogramma is de pedagogisch-didactische visie van waaruit het examenprogramma tot stand is gekomen.