Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

B3 Contacten met de opdrachtgever

27-9-2018

​​​​​​​​​​EINDTERM

De kandidaat kan de wensen van een opdrachtgever in overleg omzetten in een programma van eisen en het initiatief nemen om tijdens de uitvoering de voortgang met de opdrachtgever te bespreken.

Typering

Waar eindterm b.2 de nadruk legt op het omgaan met het eigen project, gaat het hier om de relatie met de opdrachtgever. Hoe maak je goed contact en onderhoud je dat?
En hoe zorg je dat wat je maakt ook echt een antwoord op de vraag van de opdrachtgever is?

Het opstellen van een programma van eisen is geen eenvoudige zaak. Vmbo-leerlingen kunnen die meestal ook niet zonder ondersteuning aan, vandaar dat er 'in overleg' in de eindterm staat. Het gaat er vooral om dat er afstemming plaats vindt met de opdrachtgever over wat er gaat gebeuren en hoe. En dat de leerlingen dat goed voor ogen  houden en initiatief nemen als dat nodig is. Bijvoorbeeld het inzetten van de expertise van 'derden', en daarbij een heldere hulpvraag formuleren.

Uitwerking

Een simpele e-mail met ‘Hoi, wij zijn op zoek naar een leuke onderzoeksvraag’, levert meestal niet het gewenste resultaat op. Dus een instructie voor het leggen van bedrijfscontacten kan hier zeer zinvol zijn, met aandacht voor correcte opzet van telefoongesprekken en e-mails, voor goed luisteren en het vastleggen van afspraken, voor het op de hoogte houden over de voortgang en het bedanken en afsluiten van het contact. Hier vindt u een suggestie voor een belformulier. Het blijkt dan dat leerlingen dit met vallen en opstaan onder de knie krijgen.

Naast het leggen van een goed contact gaat het hier om het duidelijk vastleggen van de eisen van opdracht(gever), die vertalen naar een concrete opdracht, bijstellen en overleggen met opdrachtgever. En tenslotte ook om een goede terugkoppeling naar de opdrachtgever.​

Voorbeeld

Pilotschool De Saad heeft samen met het bedrijf Koninklijke Damstra Installatietechniek een domoticaopdracht ontwikkeld waarin heel duidelijk in een gesprek met een klant een programma van eisen is opgesteld.

PvE Domotica.jpg
Ook de (tussentijdse) oplevering met een duidelijke presentatie en een verslag is in de opdracht opgenomen.

Beoordeling

Deze eindterm leent zich bij uitstek voor (mede) beoordeling door de opdrachtgever: hoe was het contact en in hoeverre is er feedback gevraagd en verwerkt?