Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Vakinhoudelijke subdomeinen vwo

6-8-2015

Voordat we kijken naar de afzonderlijke domeinen en de suggesties voor programmatische invulling en toetsing ervan, is het goed om de structuur van de vakinhoudelijke domeinen toe te lichten.

De domeinen B, C en D omvatten voor het overgrote deel de robuuste vakconcepten van de chemie zoals die door vwo-leerlingen moeten worden gekend. De feiten en de kennis die nader in de syllabus worden benoemd mogen in het schoolexamen ruimer of juist krapper worden geïnterpreteerd. Maar duidelijk is wel dat feitenkennis onontbeerlijk is voor onderwijs en toetsing van de contexten in de domeinen E, F en G, of het daar nu gaat om eindtermen voor het CE of voor het SE.

 

In dit deel worden bij de toelichting op de subdomeinen uit B-C-D suggesties gedaan voor mogelijke uitwerkingen in lesactiviteiten. In de toelichting op de subdomeinen uit E-F-G wordt ook aandacht besteed aan gerelateerde vakbegrippen.

Dit wordt uitsluitend gedaan voor de subdomeinen die verplicht zijn voor het schoolexamen, SE.