Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Scheikunde
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking

De eindtermen van het schoolexamen

10-7-2015

Door het toelichten van de subdomeinen die betrekking hebben op het schoolexamen beogen we duidelijk te maken:

 1. wat de mogelijke inhoud van de subdomeinen van het schoolexamen kan zijn met daarbij verbindingen naar de subdomeinen van het CE;
 2. welke koppelingen te maken zijn in de richting van de ingezette vernieuwingen:
  • aansluiting bij innovaties;
  • rol in samenleving;
  • samenhang met andere vakken;
  • differentiatie mogelijkheden;
  • beroepspraktijk in de chemie.

De interpretatie van de subdomeinen van het schoolexamenop deze website is niet bindend. Wat wij hier aanbieden heeft het karakter van voorbeelden, suggesties, advies, etc. Hierbij hebben we gekeken naar materiaal dat ontwikkeld is door (pilot)docenten, methodeschrijvers, uitgevers, toetsontwikkelaars (vak)didactici en vakinhoudelijke verenigingen.  

Voor de goede orde herhalen we hier nog eens het voorschrift van de wet:

Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en op

 • de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft;
 • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: één of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft;
 • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen die per kandidaat kunnen verschillen.

We hopen dat deze handreiking ook een startpunt kan worden van een interactieve opzet, een opzet waarin we samen met de gebruikers van deze handreiking de ontwikkeling van het schoolexamen scheikunde kunnen bevorderen. Dit zal de kwaliteit en de kwaliteitsborging van het schoolexamen ten goede komen.