Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Schriftelijke toetsen

16-7-2015

Tijdens het schooljaar 2009/2010 hebben veertien leraren scheikunde zich onder begeleiding van SLO gebogen over de kwaliteit van de schoolexamens scheikunde in havo en vwo. De pilotgroep heeft gewerkt aan het formuleren van voorwaarden waaraan het schoolexamen scheikunde inhoudelijk moet voldoen. Daarnaast is gewerkt aan voorbeelden van opdrachten en correctiemodellen.

Gedifferentieerd toetsen
De pilotgroep heeft aandacht geschonken aan de mogelijkheden die het schoolexamen biedt om leerlingen gedifferentieerder en op verschillende niveaus te toetsen. Daarvoor is in de huidige praktijk op dit moment weinig aandacht. Weinig docenten maken in schriftelijke toetsen een onderscheid tussen leerstof specifiek voor het schoolexamen en leerstof specifiek voor het centraal examen. Dit komt doordat bij scheikunde de eindtermen die in het centraal examen getoetst worden verweven zijn met de eindtermen die in het schoolexamen getoetst moeten worden.

De nadruk bij de toetsing ligt op dit moment op de leerstof die in het centraal examen getoetst wordt. Dit gebeurt om de leerlingen voor te bereiden op het maken van het centraal examen. Toch biedt het examenprogramma ruimte om schoolexamenstof gedifferentieerder en op verschillende niveaus te toetsen. Qua inhoud kan worden gedacht aan: kennis, vaardigheden en een mengvorm van beide. De uitvoering ervan kan dan zowel als schriftelijke toets, in de vorm van een praktische opdracht of in een combinatie gebeuren.

Knelpunten
Volgens een door 165 respondenten ingevulde enquĂȘte naar het schoolexamenprogramma scheikunde zijn de belangrijkste knelpunten bij het schoolexamen scheikunde:

  1. constructie van goede open vragen;
  2. vaststellen van het niveau van de zelfgemaakte opgaven en daarmee van het niveau van de hele toets;
  3. het tijdrovende karakter van het maken van zowel schriftelijke als praktische toetsen;
  4. te weinig (les)tijd om praktische toetsing te realiseren.

Omdat aan de punten 3 en 4 niet direct iets veranderd kan worden, heeft de pilotgroep zich geconcentreerd op de punten 1 en 2. Daarnaast is aandacht besteed aan de opbouw van toetsen, toetsanalyse en de inhoud van praktische opdrachten.