Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Scheikunde
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Overwegingen bij het opstellen van een PTA

16-7-2015

Voorafgaand aan het opstellen van een PTA voor het vak behoort het tot de verantwoordelijkheid van de vaksectie om zich goed te informeren over het formele karakter van het PTA.

De vaksectie moet zich ook een goed beeld vormen van de randvoorwaarden waarbinnen het vak op de eigen school wordt onderwezen.

Allereerst moet er duidelijkheid bestaan over de keuzes die de school als organisatie heeft gemaakt:

 • Hoe wordt de 320 slu voor scheikunde havo verdeeld over het vierde en vijfde leerjaar van havo?
 • Hoe wordt de 440 slu voor scheikunde vwo verdeeld over het vierde, vijfde en zesde leerjaar van vwo?
 • Hoeveel lessen staan er voor het vak in de opeenvolgende schooljaren op het rooster?
 • Werkt de school met perioden? Is periodisering mogelijk/wenselijk/ gerealiseerd?
 • Hoe is het schooljaar gestructureerd? Drie, vier of meer perioden?
 • Zijn er wel/geen lesvrije toetsweken?
 • Hoe is de herkansing van onderdelen van het schoolexamen schoolbreed geregeld?
 • Wanneer vindt dat plaats?
 • Welke ruimte is er voor studiebegeleidingsuren, Z-uren en keuze/differentiatietijd?
 • Hoe is de voortgangsrapportage geregeld? Hoeveel rapporten, wanneer?
 • Op welke gronden vindt bevordering naar een volgend schooljaar plaats?

Het toetsen van de natuurwetenschappelijke vaardigheden. Omdat scheikunde een verplicht profielvak is bij het profiel N&G en N&T, zullen deze afspraken per profiel gemaakt moeten worden:

 • afstemming over de aard van de toetsen en praktische opdrachten;
 • afstemming op de inhoud en inroostering van NLT;
 • afstemming op de inhoud en wijze van toetsing van ANW;
 • vakoverstijgende onderdelen van het schoolprogramma;
 • koppeling met examenonderdelen van andere vakken.

Tevens is het in het belang van de leerlingen gewenst dat binnen de jaarlaag afstemming is over o.a.:

 • spreiding van schriftelijke toetsen en praktische opdrachten over het schooljaar;
 • het toetsen van de algemene vaardigheden uit domein A zoals taalvaardigheden, informatievaardigheden, et cetera;
 • de organisatie van oriëntatie op studie en beroep en de rol van de vakken daarin.

Al deze factoren hebben invloed op de beslissingen over:

 • de verdeling van de leerstof over de opeenvolgende jaren;
 • de voorbereiding op de schoolexamenonderdelen en het centraal examen;
 • het al of niet opnemen van voor het centraal examen aangewezen subdomeinen in het schoolexamen, hoeveel en wanneer;
 • de invulling van de door de school te bepalen onderdelen van het programma en de wijze van examinering.

Het PTA is voor de leerling een document waarin hij kan zien welke stof op welk moment door de docent bij hem wordt getoetst. Het is voor de leerling een belangrijk document waarin hij vaak zal kijken aan welke eisen hij moet voldoen bij een bepaalde toets. Het PTA mág globaal worden beschreven, maar dan moet later door middel van gedetailleerde studiewijzers of aanwijzingsbrieven de precieze inhoud en werkwijze aan leerlingen duidelijk gemaakt worden. In de studiewijzer kan dan gedetailleerd worden opgenomen welke pagina's, opgaven, schema's uit het leerboek, welke video's, aantekeningen en andere bronnen tot de stof voor deze toets behoren.

Leerstof die niet wordt beschreven in het PTA, mag geen onderdeel zijn van een schoolexamentoets.