Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Vernieuwing examinering

16-7-2015

Bij achtergrondinformatie is al kort aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis van het nieuwe examenprogramma en de doelen van de vernieuwing. In dit deel wordt dat verder toegelicht aan de hand van de ervaringen uit het examenexperiment nieuwe scheikunde (zie onderdeel Bronnen) en met voorbeelden van de manier waarop dat in een aantal scholen is uitgewerkt (onderdeel ervaringen uit examenexperiment). Van belang is daarbij hoe de vernieuwing wordt uitgewerkt in het centraal examen en het schoolexamen.

​Zoals al eerder aangegeven worden in het examenprogramma contexten en contextgebieden genoemd; dat gegeven maakte deel uit van de opdracht een nieuw en vernieuwend examenprogramma te ontwerpen. Ook is de samenhang tussen de bètavakken in het examenprogramma zichtbaar, conform dezelfde opdracht. Dat betekent niet dat is voorgeschreven dat het onderwijs in de eigen school moet uitgaan van een context-conceptbenadering (soms kortweg co-cobenadering genoemd.) De inrichting van het eigen onderwijsprogramma is immers vrij. Wel moeten leerlingen worden voorbereid op het feit dat examenopgaven in het centraal examen vaak aangeboden worden in een contextuele probleemstelling.

Het examenprogramma biedt daarvoor alle ruimte: in domein A worden de vaardigheden voor schoolexamen en centraal examen globaal beschreven, in de domeinen B-C-D worden de robuuste vakconcepten van het schoolvak scheikunde centraal gesteld en in de domeinen E-F-G worden contexten en contextgebieden genoemd.