Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Afstemming scheikunde-Nederlands en MVT

15-7-2015

Voor een goede afbakening van de bijdrage van het vak scheikunde aan de taalvaardigheden van de leerling is afstemming met Nederlands wenselijk. Bij nieuwe scheikunde ligt de nadruk meer dan bij het programma van 2007 op het zelf verwerven en verwerken van vakgerichte informatie. Daarbij kunnen goede taalvaardigheden, zowel de actieve als passieve taalbeheersing, het rendement van het scheikundeonderwijs verhogen.

 

Daarom is het van belang dat:

  • docenten scheikunde weten hoe bij Nederlands leesvaardigheden (intensief en extensief lezen) worden aangeboden en welke begrippen en strategieën daarbij voorkomen.
  • docenten Nederlands weten op welke problemen allochtone leerlingen kunnen stuiten bij het bestuderen van scheikundige vakteksten en het gebruiken van vakgerichte bronnen als vakliteratuur en natuurwetenschappelijk-journalistieke artikelen.
  • docenten zo mogelijk afspraken maken over examinering en beoordeling van de taalvaardigheden en informatievaardigheden in het schoolexamen scheikunde.

Als leerlingen zelfstandig bronnen zoeken en raadplegen komen ze al gauw bij Engelstalige bronnen terecht, zeker als ze op zoek zijn naar animaties, schema's en afbeeldingen. Het is aan te bevelen dat ze bij scheikunde vertrouwd raken met het verwerken van informatie uit goed geïllustreerde Engelse en Duitse websites. Ook als voorbereiding op het vervolgonderwijs, vooral omdat veel vakliteratuur hoofdzakelijk in het Engels en Duits gepubliceerd wordt, is kennis van deze moderne vreemde talen onontbeerlijk.

Voor docenten scheikunde is het wenselijk dat ze zich een goed beeld vormen van het type Engelse en Duitse teksten waaruit vwo-leerlingen informatie moeten kunnen halen en verwerken in de vreemde taal of in het Nederlands.

Uit vernieuwende scheikundeprojecten in Duitsland en Groot-Brittannië (twentyfirstcentury science) komt volop leerlingenmateriaal beschikbaar dat zo duidelijk is dat het zonder vertaling in het Nederlandse onderwijs kan worden ingezet.

Veel lesmateriaal dat is ontwikkeld voor internationale scholen is via internet wereldwijd beschikbaar. Ook Nederlandse docenten en leerlingen kunnen hiervan gebruikmaken.

 

Specifiek voor informatievaardigheden is een SLO uitgave 'Naar een leerlijn informatievaardigheden' te downloaden via www.slo.nl, zoek bij leerlijn informatievaardigheden.

 

Zie voor meer informatie over Communiceren over chemie op www.nieuwescheikunde.nl.