Sector
 • Vmbo bovenbouw bb
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
 • Techniek
Vakinhoud
 • Produceren, installeren en energie
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • PTA

Nadruk op opleiden

19-5-2016

​Een leerling kan met het profielvak PIE doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dat kan op de volgende manieren:

 • meest verwante doorstroom (profielvak PIE met verdiepende keuzevakken PIE);
 • verwante doorstroom (profielvak PIE met verbredende en/ of verdiepende keuzevakken PIE);
 • niet verwante doorstroom (vanuit een ander profielvak met verbredende en/ of verdiepende keuzevakken).

Als een school ervoor kiest de nadruk te leggen op 'opleiden', zal deze school smalle en specialistische onderwijsprogramma's aanbieden. Deze programma's, zogenaamde arrangementen, bestaan uit een profiel in combinatie met profielverwante verdiepende keuzevakken en zijn doorstroomrelevant. In samenwerking met het mbo wordt gewerkt aan een doorlopende leerlijn of een leerroute naar een vervolgopleiding of cluster van opleidingen in het mbo. De school bepaalt uit welke arrangementen de leerling kan kiezen.
De leerling die precies weet wat hij wil zal voor een opleidend programma kiezen, als de school dat aanbiedt. Hij krijgt een smal en verdiepend programma met beperkte keuzemogelijkheden en doet (meestal) in de vierde klas centraal examen. Het schoolexamen (de toetsen en praktijkwerkstukken die meetellen voor het SE) wordt afgenomen in klas 3 en 4 over de keuzevakken en indien gewenst het profielvak. In de samenwerking met het mbo ligt de nadruk op het verbeteren van de doorlopende leerlijn wat mogelijk kan leiden tot afspraken over verkorte routes.
Verwante doorstroom in het mbo bestaat uit opleidingen die zijn gerubriceerd in zogenaamde examenprofielen. In een examenprofiel maken onderwijs en bedrijfsleven met elkaar afspraken over de inrichting van examinering en over de wijze waarop onderwijs en bedrijfsleven betrokken zijn bij de examinering.
Voor het profielvak PIE is er een verwante doorstroom naar het examenprofiel MEI. Het examenprofiel MEI bestaat uit kwalificatiedossiers. Een kwalificatiedossier bevat de kwalificatie-eisen. Op basis van de kwalificatiedossiers maken onderwijsinstellingen hun programma's.
Hieronder ziet u een overzicht van de betreffende kwalificatiedossiers.

examenprofiel kwalificatieprofiel.jpg

Voorbeelden uit de praktijk

Veel scholen maken gebruik van een methode of sturingsmiddel bij het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen of arrangementen. Door het aanbieden van (digitaal en/of folio) lesstof, gekoppeld aan het profielvak en de keuzevakken wordt het onderwijsprogramma gerealiseerd.

Voorbeeld Consortium BeroepsOnderwijs

 Logo CBO.jpg

Het Consortium Beroepsonderwijs heeft doorlopende leerlijnen ontwikkeld die bestaan uit bijvoorbeeld het profielvak PIE met verdiepende keuzevakken die aansluiten bij verwante vervolgopleidingen in het mbo.

 

Voorbeeld Noordhoff Uitgevers

Logo Noordhoff.jpg
Noordhoff Uitgevers heeft de methode Techniek op Maat 2.0 met aandacht voor de volgende uitstroommogelijkheden:

 • vrije keuze door school/ leerling;
 • keuze richting Elektrotechniek;
 • keuze richting Metaaltechniek;
 • keuze richting Installatietechniek;
 • keuze richting Mechatronica.


Voorbeeld Edu'Actief

Logo Edu4all klein.jpg 

Edu’Actief biedt een samenhangend aanbod van lesmaterialen voor verschillende profielen in het vmbo. Dit alles onder de naam Edu4all.
 
Centraal staat het praktisch handelen, de theorie is daarbij ondersteunend. 

Voorbeeld Techniekplaza


Logo Techniekplaza klein.jpg
TechniekPlaza levert lesmateriaal (profiel- en keuzevakken), dat volledig is afgestemd op het nieuwe examenprogramma vmbo PIE en de herziene kwalificatiedossiers 2016 van het mbo.


Voorbeeld VMBOdigitaal

Logo PIE.jpg
VMBOdigitaal heeft een complete online lesmethode. De lesstof wordt doorlopen aan de hand van projecten.