Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Nederlands
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • PTA

Schrijfvaardigheid

21-6-2016
NE/K/7 Schrijfvaardigheidbb​kbgl/tl
​De kandidaat kan:
 • relevante informatie verzamelen en verwerken ten behoeve van het schrijven;
 • schrijfstrategieën hanteren;
 • compenserende strategieën kiezen en hanteren;
 • het schrijfdoel in teksten tot uitdrukking brengen;
 • het schrijfdoel en taalgebruik richten op verschillende soorten lezerspubliek;
 • conventies hanteren met betrekking tot schriftelijk taalgebruik;
 • elektronische hulpmiddelen gebruiken bij het schrijven;
 • concepten van de tekst herschrijven op basis van geleverd commentaar.
​X​X​X


Specificatie in syllabus en referentiekader

Leerlingen moeten doelgericht en publieksgericht kunnen schrijven, waarbij ze schrijfconventies toepassen en elektronische hulpmiddelen, zoals een tekstverwerkingsprogramma, kunnen gebruiken.

De syllabus geeft een specificatie voor deze exameneenheid, die ook richting kan geven aan de schoolexamens. Ook het referentiekader Schrijven kan richting geven.

Verplicht of optioneel in het schoolexamen

In het vmbo wordt schrijfvaardigheid in het centrale examen getoetst door middel van een geleide schrijfopdracht. Het opnemen van schrijfvaardigheid is daarom in het schoolexamen optioneel.

Redenen om schrijfvaardigheid op te nemen in het schoolexamen

 • Schrijfvaardigheid maakt maar een (relatief) klein onderdeel uit van het centraal examen (25-30%). Schrijfvaardigheid niet opnemen in het schoolexamen zou betekenen dat schrijfvaardigheid dan een marginaal gewicht heeft op het eindexamencijfer (10-15%). Voor een onderdeel dat zo belangrijk is voor de verdere (school)carrière van de leerling is dat onwenselijk.
 • Het centraal examen toetst een beperkt deel van de mogelijke genres en tekstsoorten. Ook worden niet alle aspecten van schrijfvaardigheid getoetst. Denk bijvoorbeeld aan het informatie verzamelen, verwerken en samenvoegen, strategieën gebruiken en teksten reviseren. Aandacht voor het schrijfproces in plaats van enkel voor het schrijfproduct is juist goed mogelijk in het schoolexamen.
 • Leerlingen kunnen met het schrijven van een geleide tekst in één beperkte schrijfopdracht onvoldoende hun schrijfcompetentie laten zien.
 • Schrijfvaardigheid leent zich juist om voor vmbo-gl/tl de eenheden in het verrijkingsdeel (V) te toetsen, zoals verwerven, verwerken en verstrekken van informatie, schrijven op basis van documentatie en vaardigheden in samenhang.