Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Door wie wordt beoordeeld?

4-7-2016

Wie is de beoordelaar: de docent zelf, en/of een vakcollega? Onderlinge afstemming en uitwisseling met collega's is nodig om de objectiviteit en betrouwbaarheid van de toetsen te verhogen: interpreteren we de beoordelingscriteria en waarderen we de leerlingprestaties op dezelfde manier?

Leerlingen als (mede)beoordelaar

Het inschakelen van leerlingen bij beoordelingen heeft als voordelen dat er sprake is van een echt publiek en dat leerlingen veel leren van het kritisch luisteren naar medeleerlingen of kritisch lezen van schrijfproducten met behulp van beoordelingscriteria. Ze moeten hier echter wel ervaring mee hebben opgedaan en de docent moet de objectiviteit en betrouwbaarheid bewaken, bijvoorbeeld door de docentbeoordeling zwaarder te laten meewegen bij de beoordeling.

 

Checklist en test: bent u een objectieve beoordelaar?

Wanneer het gaat om het beoordelen van taalproducten is er veel discussie over de betrouwbaarheid van de beoordeling. Om na te gaan of u een objectieve beoordelaar bent, kunt u de zelftest doen, afkomstig uit het tijdschrift Toets!-2. Hierin worden ook tips gegeven, zoals nakijken per vraag in plaats van per toets, anoniem nakijken, de toetsen van een collega nakijken of na enkele beoordelingen afstemmen met collega's en pas daarna de rest nakijken.