Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Nederlands
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • PTA

Verplichte ondelen en keuzes

16-6-2016

In het examenprogramma staat per examenonderdeel vermeld of het onderdeel in het centraal examen wordt getoetst, verplicht in het schoolexamen moet worden getoetst of optioneel is. Op basis hiervan kan de inhoud van een PTA worden samengesteld.

Met de inrichting van het schoolexamen moeten u en uw collega's een aantal beslissingen nemen over:

 • de verdeling van de studielast over de leerjaren;
 • de verdeling van de leerstof over de leerjaren;
 • de inhoud, vorm en het tijdstip van toetsing (alleen in 4-vmbo of ook in 3-vmbo?);
 • het aantal schoolexamentoetsen;
 • een evenwichtige verdeling van exameneenheden (lezen en schrijven ook in het se?);
 • de weging van de diverse exameneenheden in het schoolexamen (lezen en schrijven in SE even zwaar wegen als andere exameneenheden, terwijl ze ook centraal getoetst worden?);
 • de herkansbaarheid van de schoolexamentoetsen.

Verplichte exameneenheden in het schoolexamen

Kader- en beroepsgerichte leerweg

Neemt de school het centrale examen Nederlands op papier af, dan zijn voor de leerwegen bb/kb de volgende exameneenheden verplicht in het schoolexamen:

 • NE/K/1 OriĆ«ntatie op leren en werken
 • NE/K/2 Basisvaardigheden
 • NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak Nederlands
 • NE/K/4 Luister- en kijkvaardigheid
 • NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid
 • NE/K/8 Fictie

Optioneel zijn:

 • NE/K/6 Leesvaardigheid
 • NE/K/7 Schrijfvaardigheid

Neemt de school het centrale examen Nederlands digitaal af, dan is het examenonderdeel luister- en kijkvaardigheid ook optioneel, omdat deze eenheid wordt getoetst in het digitale centrale examen.

Toch kan het een bewuste overweging zijn om dit onderdeel wel op te nemen in het schoolexamen, omdat het onderdeel Luisteren van het centraal examen niet alle luistervaardigheidonderdelen toetst. Zo is de taak 'luisteren in een live-publiek' uit het referentiekader een andere taak dan de taak in het digitaal examen. Daarin beantwoorden leerlingen individueel een aantal vragen, vaak naar aanleiding van een (fragment van een) documentaire of discussieprogramma van tv, waarbij het fragment herhaald kan worden. 'Luisteren in een live-publiek' gebeurt echter eenmalig, met ruis en afleiding. Om die reden kan een school ervoor kiezen een toets 'luisteren in een live-publiek' op te nemen in het PTA.

Gemengde en theoretische leerweg

Voor de leerwegen gl/tl zijn de volgende exameneenheden verplicht in het schoolexamen:

 • NE/K/1 OriĆ«ntatie op leren en werken
 • NE/K/2 Basisvaardigheden
 • NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak Nederlands
 • NE/K/4 Luister- en kijkvaardigheid
 • NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid
 • NE/K/8 Fictie
 • NE/V/1 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
 • NE/V/2 Schrijven op basis van documentatie
 • NE/V/3 Vaardigheden in samenhang

Optioneel zijn:

 • NE/K/6 Leesvaardigheid
 • NE/K/7 Schrijfvaardigheid