Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Nederlands
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • PTA

Schoolvisie en visie op het vak

16-6-2016

Om een lesplan te ontwikkelen en het PTA op te stellen is het belangrijk dat u en uw collega's precies weten wat u met het vak Nederlands beoogt te bereiken en wat uw kijk en de kijk van de school is op onderwijs en leren. De visie op het vak bepaalt namelijk het formuleren van de doelstellingen. Het behalen van die doelstellingen wordt vervolgens in het PTA getoetst.

De volgende vragen kunt u binnen de vaksectie Nederlands stellen bij het opstellen van het PTA:

 • Wat zijn de belangrijkste speerpunten van de school? Hoe kunnen deze in het schoolexamen Nederlands worden verwerkt? Bijvoorbeeld internationalisering, kunst & cultuur, bevorderen van kritisch denken en/of creativiteit.
 • Heeft de school een duidelijke visie op taal en de plaats van Nederlandse taal en cultuur in het curriculum? Hoe komen deze aspecten terug in het PTA Nederlands, bijvoorbeeld in het onderdeel fictie, literatuur en kennis over taal?
 • Is er sprake van een schoolbreed toetsbeleid? Worden in het toetsbeleid de referentieniveaus Taal meegenomen en wordt het gestelde taalniveau ook in de schoolexamens (van de andere vakken) gewaarborgd?
 • Is er sprake van een gedoseerd aantal toetsen, waarin de verschillende vaardigheden en exameneenheden evenwichtig in aantal en weging aan bod komen? Wat zijn de argumenten voor het aantal en de weging van de verschillende onderdelen van het SE?
 • In welke leerjaren neemt u de verschillende onderdelen van het SE af en met welke redenen?
 • Maakt u gebruik van de keuzevrijheid om schooleigen onderdelen op te nemen? En zo ja, welke? En is er een gedifferentieerd aanbod of gelden de schooleigen onderwerpen voor alle leerlingen?

Op de pagina Schooleigen onderwerpen vindt u keuzes die u kunt maken in thema's, onderwerpen en (vakoverstijgende) vaardigheden, geïllustreerd met voorbeelden.