Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Het PTA

15-3-2016

Update: checklist VO-raad inz. PTA 2019/2020

Het eindexamen Nederlands bestaat uit een centraal examen en een schoolexamen. Het diplomacijfer voor Nederlands wordt bepaald door het centraalexamencijfer (CE) en het schoolexamencijfer (SE) die beide voor 50% meetellen.

Doel PTA

Voor het schoolexamendeel stellen scholen voor alle vakken een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) op voor een cohort leerlingen (leerjaar 3 en 4 van het vmbo). In het PTA staat alle belangrijke informatie over de toetsen die voor het betreffende vak als onderdeel van het SE worden afgenomen.

  • In de eerste plaats is het PTA een document dat bedoeld is om leerlingen, ouders/verzorgers, docenten en directie te informeren over de inhoud en de wijze van afname van het schoolexamen. Het PTA dient voor leerlingen daarom zo leesbaar en helder mogelijk te zijn. Leerlingen dienen het PTA vóór 1 oktober samen met het examenreglement te ontvangen.
  • Het PTA is in de tweede plaats een verantwoording van de school aan de directie. Het PTA wordt samen met het examenreglement vóór 1 oktober verstrekt aan de onderwijsinspectie die toeziet op de kwaliteit van de schoolexamens.

Scholen kunnen er ook voor kiezen om twee versies van het PTA te maken: een voor de leerlingen en een voor de onderwijsinspectie, waarbij de mate van detaillering over bijvoorbeeld de toetsinhouden kan verschillen.

Handreiking en checklists PTA

De suggesties en adviezen van deze website hebben geen verplichtend karakter. Scholen hebben veel vrijheid bij het inrichten van hun schoolexamenprogramma. Dit houdt echter ook in dat de vaksectie Nederlands, samen met de schoolleiding, een aantal keuzes moet maken en verantwoorden.

In de publicatie Schoolexamens vmbo: borging kwaliteit vindt u checklists om de kwaliteit van de schoolexamens te borgen. Daarnaast heeft de VO-raad een checklist voor het PTA opgesteld.