Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Nederlands
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • PTA

Organisatie en praktische zaken

4-7-2016

Waar moet een docent en/of de schoolleiding verder nog op letten bij het vak Nederlands en bij de afname van het schoolexamen Nederlands? In deze sectie treft u een aantal praktische aanwijzingen aan. De lijst kan uiteraard verder aangevuld worden.

Algemeen

 • Het is van belang goed op de hoogte te zijn van het examenreglement. Denk daarbij bijvoorbeeld aan regels over het te laat binnenkomen op een examen, spieken, de grootte van de letters voor dyslecten of de extra tijd voor hen beschikbaar om het examen te maken. De VO-raad heeft over het examenreglement een checklist opgesteld. De link naar deze checklist en de overige checklisten staat in het rechtermenu.
 • Houd rekening met het feit dat het lesprogramma ter voorbereiding op de SE-onderdelen af moet zijn in maart. Na maart is er nog wel tijd voor het afronden van praktische opdrachten.

Toetsontwikkeling en kwaliteitsborging

 • Het samenstellen van een evenwichtig PTA en valide, betrouwbare en transparante SE's vereist expertise op het gebied van toetsontwikkeling. Zoals voor alle schoolvakken geldt, is scholing van docenten op dit gebied noodzakelijk.
 • Maak SE's nooit alleen, maar laat ze controleren door vakcollega's, collega's van andere vakken en leerlingen. Zie ook Controleer en evalueer de toetsen in het rechtermenu.
 • Schakel een collega-docent Nederlands in voor een tweede beoordeling van productieve vaardigheden. Op deze manier waarborgt u de objectiviteit ervan.
 • Bij lees- en luister-/kijkvaardigheid wordt gebruikt gemaakt van (semi) authentiek lees-, luister- en kijkmateriaal. Het zelf vinden en het bewerken van dit materiaal op het juiste examenniveau is een uitermate tijdrovende taak. Er kan gebruik worden gemaakt van toetsen van Cito, Bureau ICE of andere toetsaanbieders.

Rooster

 • Zorg ervoor dat de SE-onderdelen Nederlands verspreid ingeroosterd worden in het schooljaar. Houd rekening met het feit dat taalvaardigheid op examenniveau gekoppeld aan referentieniveau 2F pas in het examenjaar beheerst dient te worden.
 • Let op dat er voldoende tijd voor de verschillende SE-onderdelen is ingeroosterd. Geef deze tijdig door aan de roostermaker.
 • Als leerlingen de mogelijkheid hebben een SE Nederlands te herkansen, zorg er dan voor dat de herkansing wordt ingeroosterd en dat u over gelijkwaardige herkansingstoetsen beschikt.
 • Stel externe beoordelaars (stagebegeleider, beroepsbeoefenaar) die zijn betrokken bij de beoordeling van het schoolexamen tijdig op de hoogte van de toetsafname.

Afname (kijk- en) luistervaardigheid

 • Check kort voor de afname of het lokaal beschikt over goed functionerende geluids- en videoapparatuur.
 • Zorg er voor dat geluidsoverlast tijdens de afname wordt voorkomen.

Afname gespreksvaardigheid

 • Zorg dat er voldoende tijd is ingeruimd voor het afnemen van de mondelinge schoolexamens. Reserveer voldoende tijd per leerling.
 • Reserveer een andere ruimte naast die waar de mondelinge examens worden afgenomen. De leerlingen kunnen daar hun mondeling voorbereiden.

Afname schrijfvaardigheid

 • Zorg dat er voldoende apparatuur (computers, printers, etc.) is gereserveerd voor het afnamen van schrijftoetsen. Reserveer voldoende tijd per leerling.
 • Zorg voor een goede borging van de opslag van documenten wanneer sprake is van portfolio-opbouw. Ga de mogelijkheden en veiligheid van de ELO en andere opslagruimten, zoals Google Drive, Edublog en Revisely.