Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Natuurkunde
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • PTA

Vakinhoudelijke (sub)domeinen havo

1-12-2017

Het vernieuwde examenprogramma biedt de mogelijkheid om je eigen visie, de visie van de vaksectie nog eens tegen het licht te houden en om samen na te gaan welke keuzes je kunt maken bij het kiezen van de invulling van het programma. Omdat er verschillende keuzedomeinen zijn, zijn er verschillende strategie├źn mogelijk:

 1. Aansluiten bij het programma van 2007: kies voor subdomein B3 Optica en G2 Technische automatisering.
 2. Aansluiten bij de 'nieuwe' modules: op havo: E2 Aarde en klimaat, F Menselijk lichaam. Op vwo zijn de onderwerpen van de keuzedomeinen voor het grootste gedeelte 'nieuw'.
 3. Aansluiten bij de belangstelling van de leerlingen. Leerlingen kiezen hun eigen SE-onderwerpen of kiezen als groep voor de invulling van het SE.

In het examenprogramma havo kunnen de onderwerpen van een aantal subdomeinen gekozen worden. Uit vier subdomeinen moeten er twee gekozen worden. Deze keuzedomeinen zijn voorzien van een sterretje (*)en zijn hieronder cursief weergegeven. De (sub)domeinen D2 en I zijn verplicht voor het SE. Een algemene suggestie is om de SE-onderdelen zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij CE-onderdelen.

Tot het schoolexamen havo behoren ten minste de (sub)domeinen:

Domein SubdomeinOmschrijving
AA1 t/m A15In samenhang met de vakinhoudelijke (sub)domeinen.
BB3*

Subdomein B3 Optica*

18. De kandidaat kan aan de hand van toepassingen van geometrische optica en golfoptica eigenschappen van licht beschrijven en analyseren.

DD2

Subdomein D2 Functionele materialen

22. De kandidaat kan in de context van de ontwikkeling van functionele materialen fysische begrippen gebruiken en de mogelijke toepassingen van deze materialen toelichten en verklaren.

EE2*

Subdomein E2 Aarde en klimaat*

24. De kandidaat kan in de context van geofysische systemen fysische verschijnselen en processen beschrijven, analyseren en verklaren.

F* 

Domein F Menselijk lichaam*

25. De kandidaat kan in de context van het menselijk lichaam fysische processen beschrijven, analyseren en verklaren en hun functie voor gezondheid en veiligheid toelichten.

GG2*

Subdomein G2 Technische automatisering*

27. De kandidaat kan meet-, stuur- en regelsystemen construeren en de functie en werking van de componenten beschrijven.

II1 t/m I3

Subdomein I1 Experiment

29. De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen onderzoek doen door middel van experimenten en de resultaten analyseren en interpreteren.

Subdomein I2 Modelstudie

30. De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen onderzoek doen door middel van modelstudies en de modeluitkomsten analyseren en interpreteren.

Subdomein I3 Ontwerp

31. De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen op basis van een gesteld probleem een ontwerp voorbereiden, uitvoeren, testen en evalueren.

* beperkte keus: kies twee uit vier.

Het schoolexamen havo heeft betrekking op domein A en de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft, te weten:

 • de subdomeinen D2, I1, I2 en I3;
 • een keuze van twee uit de subdomeinen B3, E2, F en G2; daarbij kan het bevoegd gezag deze keuze maken, dan wel de keuze aan de kandidaat laten. indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft; indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen;
 • in het centraal examen van 2016 zullen GEEN vragen worden gesteld over het subdomein E1. Het onderwerp mag getoetst worden in het SE, maar dat is niet verplicht.