Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Natuurkunde
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • PTA

Toelichting bij de eindtermen

1-12-2017

De examenprogramma’s kennen elk zes domeinen. De syllabus geeft voor elk domein kort aan wat leerlingen daarin zouden moeten kennen en kunnen. Die beschrijvingen zijn in de handreiking overgenomen. De syllabus vindt u op de site van het examenblad (zie hiernaast).

Het schoolexamen voor havo en vwo kent buiten het vaardigheidsdomein A zes andere domeinen. Vier daarvan zijn keuzedomeinen waaruit er twee gekozen moeten worden. Deze keuzedomeinen zijn aangegeven met een sterretje (*).

Voor havo:

Domein

Subdomein

Omschrijving

A

A1 t/m A15

In samenhang met de vakinhoudelijke (sub)domeinen.

B

B3*

Subdomein B3 Optica

18. De kandidaat kan aan de hand van toepassingen van geometrische optica en golfoptica eigenschappen van licht beschrijven en analyseren.

D

D2

Subdomein D2 Functionele materialen

22. De kandidaat kan in de context van de ontwikkeling van functionele materialen fysische begrippen gebruiken en de mogelijke toepassingen van deze materialen toelichten en verklaren.

E

E2*

Subdomein E2 Aarde en klimaat*

24. De kandidaat kan in de context van geofysische systemen fysische verschijnselen en processen beschrijven, analyseren en verklaren.

F*

 

Domein F Menselijk lichaam*

25. De kandidaat kan in de context van het menselijk lichaam fysische processen beschrijven, analyseren en verklaren en hun functie voor gezondheid en veiligheid toelichten.

G

G2*

Subdomein G2 Technische automatisering*

27. De kandidaat kan meet-, stuur- en regelsystemen construeren en de functie en werking van de componenten beschrijven.

I

I1 t/m I3

Subdomein I1 Experiment

29. De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen onderzoek doen door middel van experimenten en de resultaten analyseren en interpreteren.

Subdomein I2 Modelstudie

30. De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen onderzoek doen door middel van modelstudies en de modeluitkomsten analyseren en interpreteren.

Subdomein I3 Ontwerp

31. De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen op basis van een gesteld probleem een ontwerp voorbereiden, uitvoeren, testen en evalueren.

Het schoolexamen havo heeft betrekking op domein A en de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft, te weten:

 • de subdomeinen D2, I1, I2 en I3;
 • een keuze van twee uit de subdomeinen B3, E2, F en G2; daarbij kan het bevoegd gezag deze keuze maken, dan wel de keuze aan de kandidaat laten. Indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft; indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen;
 • in het centraal examen van 2015 en 2016 zullen GEEN vragen worden gesteld over het subdomein E1. Het onderwerp mag getoetst worden in het SE, maar dat is niet verplicht.

Voor vwo:

Domein

Subdomein

Omschrijving

A

A1 t/m A15

In samenhang met de vakinhoudelijke (sub)domeinen.

E

E1

Subdomein E1 Eigenschappen van stoffen en materialen

 

23. De kandidaat kan in contexten fysische eigenschappen van stoffen en materialen beschrijven en kan deze eigenschappen verklaren en analyseren aan de hand van deeltjesmodellen.

 

E3*

Subdomein E3 Kern- en deeltjesprocessen*

 

25. De kandidaat kan in contexten behoudswetten en de equivalentie van massa en energie gebruiken in het beschrijven en analyseren van deeltjes- en kernprocessen.

F

F2*

Subdomein F2 Relativiteitstheorie*

 

27. De kandidaat kan in gedachte-experimenten en toepassingen de verschijnselen tijdrek en lengtekrimp verklaren aan de hand van de begrippen lichtsnelheid, gelijktijdigheid en referentiestelsel.

G

G1*

Subdomein G1 Biofysica*

 

28. De kandidaat kan in de context van levende systemen fysische verschijnselen en processen beschrijven, analyseren en verklaren.

 

G2*

Subdomein G2 Geofysica*

 

29. De kandidaat kan in de context van geofysische systemen fysische verschijnselen en processen beschrijven, analyseren en verklaren.

I

I1 t/m I3

Subdomein I1 Experiment

 

31. De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen onderzoek doen door middel van experimenten en de resultaten analyseren en interpreteren.

 

Subdomein I2 Modelstudie

 

32. De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen onderzoek doen door middel van modelstudies en de modeluitkomsten analyseren en interpreteren.

 

Subdomein I3 Ontwerp

 

33. De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen op basis van een gesteld probleem een ontwerp voorbereiden, uitvoeren, testen en evalueren.

 

Het schoolexamen vwo heeft betrekking op domein A en de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft, te weten:

 • de subdomeinen E1, I1, I2 en I3;
 • een keuze van twee uit de subdomeinen E3, F2, G1 en G2; daarbij kan het bevoegd gezag deze keuze maken, dan wel de keuze aan de kandidaat laten;
 • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft; indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen;
 • in het centraal examen van 2016 en 2017 zullen GEEN vragen worden gesteld over het subdomein D2. Het onderwerp mag getoetst worden in het SE, maar dat is niet verplicht.