Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Natuurkunde
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • PTA

Subdomein A8 Natuurwetenschappelijk instrumentarium

1-12-2017
Eindterm
De kandidaat kan in contexten een voor de natuurwetenschappen relevant instrumentarium hanteren, waar nodig met aandacht voor risico's en veiligheid; daarbij gaat het om instrumenten voor dataverzameling en -bewerking, vaktaal, vakconventies, symbolen, formuletaal en rekenkundige bewerkingen.

Specificatie
De kandidaat kan:
 1. informatie verwerven en selecteren uit schriftelijke, mondelinge en audiovisuele bronnen mede met behulp van ICT, gegevens halen uit grafieken, tabellen, tekeningen, simulaties, schema's en diagrammen; grootheden, eenheden, symbolen, formules en gegevens opzoeken in geschikte tabellen;
 2. informatie, gegevens en meetresultaten analyseren, weergeven en structureren in grafieken, tekeningen, schema's, diagrammen en tabellen mede met behulp van ICT;
 3. uitleggen wat bedoeld wordt met de significantie van meetwaarden en uitkomsten van berekeningen weergeven in het juiste aantal significante cijfers. Bij het optellen en aftrekken van meetwaarden wordt de uitkomst gegeven met evenveel cijfers achter de komma als de gegeven meetwaarde met het kleinste aantal cijfers achter de komma; bij het delen en vermenigvuldigen wordt de uitkomst gegeven in evenveel significante cijfers als de gegeven meetwaarde met het kleinste aantal significante cijfers; gehele getallen die verkregen zijn door discrete objecten te tellen, vallen niet onder de regels van significante cijfers (dit geldt ook voor mathematische constanten en geldbedragen);
 4. aangeven met welke technieken en apparaten de belangrijkste grootheden uit de natuurwetenschappen worden gemeten;
 5. verantwoord omgaan met materialen, instrumenten, organismen en milieu.

Suggesties
Toetsing van deze vaardigheden kan plaatsvinden in:

 • schriftelijke toetsen; hierbij valt te denken aan het aflezen van grafiekgegevens, het maken van grafieken met behulp van tabellen. Ook het gebruik van de regels van het noteren van het juiste aantal significante cijfers bij een antwoord hoort hierbij. Leerlingen kunnen Excel of Word gebruiken en versturen het bestand via e-mail of een ELO. De docent kan dan het door de leerling gemaakte bestand beoordelen.
 • praktische toetsen; hierbij kan gedacht worden aan het systematisch en geordend noteren van (meet)gegevens met de juiste significantie. Ook het (meet)verslag wordt digitaal verstuurd zodat u het originele bestand kunt bekijken.

Bij practica kunt u ook de manier waarop leerlingen meten, noteren, samenwerken, tot creatieve oplossingen komen, enzovoort. Hierbij kan de Technisch onderwijsassistent (TOA) een rol spelen.

Ook kunt u specifiek nagaan of leerlingen goed met de materialen en instrumenten omgaan, niet alleen wat betreft het juiste gebruik (aansluiten van instrumenten), maar ook wat betreft het geordend werken, opruimen van spullen nĂ¡ het gebruik, het op de juiste manier verwijderen van materialen.

Contactpersoon