Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Natuurkunde
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • PTA

Subdomein A5 Onderzoeken

1-12-2017

Eindterm

Havo
De kandidaat kan in contexten instructies voor onderzoek op basis van vraagstellingen uitvoeren en conclusies trekken uit de onderzoeksresultaten. De kandidaat maakt daarbij gebruik van consistente redeneringen en relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden.

Vwo 
De kandidaat kan in contexten vraagstellingen analyseren, gebruikmakend van relevante begrippen en theorie, vertalen in een vakspecifiek onderzoek, dat onderzoek uitvoeren en uit de onderzoeksresultaten conclusies trekken. De kandidaat maakt daarbij gebruik van consistente redeneringen en relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden.

Specificatie
De kandidaat kan gebruikmakend van consistente redeneringen en relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden:

 1. een natuurwetenschappelijk probleem herkennen en specificeren (havo: niet op CE);
 2. een natuurwetenschappelijk probleem herleiden tot een (of meerdere) onderzoeksvra(a)g(en)
  (havo: niet op CE);
 3. verbanden leggen tussen een onderzoeksvraag en natuurwetenschappelijke kennis;
 4. een hypothese opstellen bij een onderzoeksvraag en verwachtingen formuleren;
 5. een werkplan maken voor het uitvoeren van een natuurwetenschappelijk onderzoek ter beantwoording van een (of meerdere) onderzoeksvra(a)g(en) door middel van verificatie of falsificatie;
 6. voor de beantwoording van een onderzoeksvraag relevante waarnemingen verrichten en (meet)gegevens verzamelen;
 7. meetgegevens verwerken en presenteren op een wijze die helpt bij de beantwoording van een onderzoeksvraag;
 8. op grond van verzamelde gegevens van een uitgevoerd onderzoek conclusies trekken die aansluiten bij de onderzoeksvra(a)g(en) van het onderzoek;
 9. de uitvoering van een onderzoek en de conclusies evalueren, gebruikmakend van de begrippen validiteit (validiteit: havo: niet op CE), nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid;
 10. een natuurwetenschappelijk onderzoek presenteren.

Suggesties

 • Bij het onderwerp 'Onderzoeken' gaat het om het systematisch opzetten en verwerken van een onderzoek. De onderzoekscyclus is hierbij een handige tool: zie ook de toolbox van NLT: http://vaklokaal-nlt.nl/.
 • De cursief gestelde specificaties gelden dus niet voor het CE, maar moeten specifiek in het SE getoetst worden. Dit zijn dan ook juist de specificaties waarbij actief onderzoek gedaan moet worden.
 • Met de begrippen validiteit, nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid wordt bedoeld:
  • Validiteit: vooraf worden de doelen van een onderzoek vastgesteld. Het onderzoek levert bepaalde resultaten. De validiteit van het onderzoek geeft aan of met deze resultaten de gestelde doelen zijn bereikt.
  • Nauwkeurigheid: het onderzoek wordt uitgevoerd met meetinstrumenten en methoden waarmee een zekere graad van precisie kan worden gehaald.
  • Reproduceerbaarheid: als het onderzoek op dezelfde manier wordt herhaald, krijgen we dan dezelfde resultaten?
  • Betrouwbaarheid: zijn de conclusies uit het onderzoek onafhankelijk van de manier van het onderzoek, of krijgen we andere resultaten als we dezelfde doelen op een andere manier onderzoeken?
 • Net als bij een schriftelijke toets maakt u een beoordelingsformulier waarop duidelijk gemaakt wordt op welke manier een leerling wordt beoordeeld. Voorbeelden van dit soort formulieren vindt u in de bronnen.
Contactpersoon