Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • PTA

Subdomeinen A13, A14 en A15

1-12-2017

Subdomein A13 Vaktaal

Eindterm
De kandidaat kan de specifieke vaktaal en vakterminologie interpreteren en produceren, waaronder formuletaal, conventies en notaties.

Suggestie: zie A8.


Subdomein A14 Vakspecifiek gebruik van de computer

Eindterm
De kandidaat kan de computer gebruiken bij modelleren en visualiseren van verschijnselen en processen, en voor het verwerken van gegevens.

Suggestie: zie A8.

Subdomein A15 Kwantificeren en interpreteren

Eindterm
De kandidaat kan fysische grootheden kwantificeren en mathematische uitdrukkingen in verband brengen met relaties tussen fysische begrippen.

Specificatie
De kandidaat kan:

  1. gebruikmaken van beredeneerde schattingen voor onbekende grootheden bij het oplossen van natuurkundige vraagstukken;
  2. vooraf de orde van grootte van een grootheid of uitkomst inschatten en achteraf beoordelen in hoeverre de uitkomst van een vraagstuk juist kan zijn;
  3. redeneren met natuurkundige verbanden.

Suggestie: geen.

Contactpersoon