Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Natuurkunde
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • PTA

Subdomein A12 Rekenkundige en wiskundige vaardigheden

1-12-2017

Eindterm
De kandidaat kan een aantal voor de natuurkunde relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden correct en geroutineerd toepassen bij voor de natuurkunde specifieke probleemsituaties.

Specificatie

De kandidaat kan:

 1. basisrekenvaardigheden uitvoeren:
  • rekenen met verhoudingen, procenten, breuken, machten en wortels;
  • de omtrek en de oppervlakte berekenen van een cirkel, een driehoek en een rechthoek;
  • (vwo: de oppervlakte berekenen van een bol);
  • het volume berekenen van een balk, een cilinder (vwo: en een bol);
  • (vwo: absolute waarde toepassen);
 2. wiskundige technieken toepassen:
  • herleiden van formules;
  • redeneren met evenredigheden (recht, omgekeerd, kwadratisch, omgekeerd kwadratisch);
  • oplossen van lineaire en tweedegraads vergelijkingen;
  • (vwo: oplossen van twee lineaire vergelijkingen met twee onbekenden);
  • (vwo: toepassen van log x, ln x, e-ax, eax, ax, xa , sin x en cos x);
  • toepassen van de functies: ax en xn;
  • in een rechthoekige driehoek met twee zijdes of met één zijde en één hoek gegeven, de overige zijdes en hoeken uitrekenen, gebruikmakend van sinus, cosinus, tangens en de stelling van Pythagoras;
  • grafisch optellen en ontbinden van vectoren;
  • grafieken tekenen bij een meetserie;
  • functievoorschriften opstellen van lineaire verbanden, ((vwo: evenredige verbanden (recht, omgekeerd, kwadratisch, omgekeerd kwadratisch) en wortelverbanden));
  • grafieken tekenen met behulp van een functievoorschrift;
  • aflezen van diagrammen, (vwo: waaronder logaritmische diagrammen, dubbel-logaritmische diagrammen) diagrammen met asonderbrekingen;
  • interpoleren en extrapoleren in diagrammen en tabellen;
  • (vwo: differentiëren van lineaire en kwadratische functies, machtsfuncties, sinusfuncties en cosinusfuncties);
  • tekenen van de raaklijn aan een kromme en de steilheid bepalen;
  • de oppervlakte onder een grafiek bepalen;
  • (vwo: relaties van de vorm y = ax2, y = ax-1, y = ax-2, y = ax1/2 door coördinatentransformatie weergeven als een rechte lijn door de oorsprong);
 3. berekeningen uitvoeren met bekende grootheden en relaties en daarbij de juiste formules en eenheden hanteren:
  • formules zoals vermeld bij de vakinhoudelijke subdomeinen;
  • substitueren van formules;
  • in natuurkundige formules eenheden afleiden en controleren.

Suggesties

 • Met redeneren met evenredigheden wordt bedoeld: leerlingen kunnen de relatie tussen twee grootheden met woorden beschrijven. Bijvoorbeeld: y=a.z2: als ik z 2 x zo groot maak, wordt y 22 x zo groot.
 • Op havo hoeven de leerlingen de functies sin x en cos x niet toe te passen (wél als verhouding, bijvoorbeeld in een driehoek).
 • Bij specificatie 3 kan gedacht worden aan het rekenen met eenheden en aan het toepassen van bijvoorbeeld de notatie m.s-1 (i.p.v. m/s).
Contactpersoon