Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Natuurkunde
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • PTA

Subdomein A7 Modelvorming

1-12-2017

Eindterm

Havo
De kandidaat kan in contexten een probleem analyseren, een adequaat model selecteren en modeluitkomsten genereren en interpreteren. De kandidaat maakt daarbij gebruik van consistente redeneringen en relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden.

Vwo  
De kandidaat kan in contexten een relevant probleem analyseren, inperken tot een hanteerbaar probleem, vertalen naar een model, modeluitkomsten genereren en interpreteren en het model toetsen en beoordelen. De kandidaat maakt daarbij gebruik van consistente redeneringen en relevante rekenkundige en wiskundige  vaardigheden.

Specificatie
De kandidaat kan gebruikmakend van consistente redeneringen en relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden:

 1. relevante grootheden en relaties in een probleemsituatie identificeren en selecteren;
 2. door het doen van aannamen en het maken van vereenvoudigingen een natuurwetenschappelijk probleem inperken tot een onderzoekbare vraagstelling;
 3. bij een natuurwetenschappelijk probleem een model selecteren dat geschikt is om het probleem te bestuderen;
 4. een bestaand rekenmodel omzetten naar een computermodel (alleen vwo);
 5. een beargumenteerde schatting maken voor waarden en foutmarges van modelparameters op basis van gegevens;
 6. toetsbare verwachtingen formuleren over het gedrag van een model;
 7. een model met een geschikte tijdstap doorrekenen;
 8. een model evalueren op basis van uitkomsten, verwachtingen en (meet)gegevens, rekening houdend met eventuele foutmarges in modelparameters;
 9. een modelstudie presenteren. 

Voor havo geldt voor deze specificaties: niet voor CE.

Suggesties

 • De eerste twee onderdelen zijn algemeen en behoren tot de algemene vaardigheden die een leerling moet hebben. Deze onderdelen zijn ook nodig bij het oplossen van vraagstukken of het analyseren van een algemeen probleem.
 • De cursief genoteerde onderdelen gaan over modellen zoals deze bijvoorbeeld in Coach of Powersim kunnen worden opgesteld.
 • Het modelleren kan plaatsvinden bij het experimenteren, zoals bij een praktische opdracht of het profielwerkstuk. Bij grotere opdrachten kunnen leerlingen gebruik maken van de NLT-module Dynamisch modelleren (beschikbaar voor havo en vwo).
Contactpersoon