Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • PTA

Domein A Vaardigheden

1-12-2017

​De vaardigheden zijn onderverdeeld in drie categorieën:

  1. Algemene vaardigheden — profieloverstijgend niveau: subdomeinen A1 t/m A4.
  2. Natuurwetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden — bètaprofielniveau: subdomeinen A5 t/m A9.
  3. Natuurkundige vakvaardigheden: subdomeinen A10 t/m A15.

Voor een aantal vaardigheden (A5 t/m A7) geldt dat zij gedeeltelijk bestaan uit onderdelen die niet op het centraal examen getoetst zullen worden. Omwille van de volledigheid zijn deze onderdelen wel in de specificatie opgenomen maar, zoals ook in de syllabus, cursief en grijs afgedrukt. De betreffende specificaties gelden dus niet voor het centraal examen.

Vaardigheden in domein A


CategorieSubdomeinBeschrijving
Algemene vaardighedenA1Informatievaardigheden gebruiken
A2Communiceren
A3Reflecteren op leren
A4Studie en beroep
Natuurwetenschappelijke, wiskundige en technische vaardighedenA5Onderzoeken
A6Ontwerpen
A7Modelvorming
A8Natuurwetenschappelijk instrumentarium
A9Waarderen en oordelen
Natuurkundige vakvaardighedenA10Kennisontwikkeling en -toepassing
A11Technisch-instrumentele vaardigheden
A12Rekenkundige en wiskundige vaardigheden
A13Vaktaal
A14Vakspecifiek gebruik van de computer
A15Kwantificeren en interpreteren