​​
Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Maatschappijwetenschappen
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • PTA

Domein E Verandering (havo)

9-2-2016

​​​​​​​​​​​​Verandering is het hoofdconcept dat met een aantal kernconcepten centraal staat in domein E en toegepast wordt in een specifieke context. Het hoofdconcept Verandering biedt leerlingen de mogelijkheid om zicht te krijgen op 'de richting en tempo van ontwikkelingen in de samenleving en de mogelijkheden en onmogelijkheden deze te beïnvloeden'.

Enkele belangrijke vragen die hierover gesteld kunnen worden, zijn:

 • Welke veranderingsprocessen doen zich voor in onze samenleving?
 • Waardoor verandert een samenleving?
 • Hoe gaan mensen om met veranderingen in een samenleving?
 • Welke invloed hebben veranderingen op andere maatschappelijke vraagstukken?

Hoofd- en kernconcepten die aan bod komen bij domein E:

HoofdconceptKernconcepten
Veranderingrationalisering
individualisering
institutionalisering
globalisering democratisering
staatsvorming
Vormingideologie
Verhoudingsociale ongelijkheid
Bindingsociale institutie
representatie

 

In deze handreiking is (als voorbeeld) gekozen voor de specifieke context Media. Dit heeft te maken met het feit dat in de eerste versie van het vernieuwde examenprogramma de contexten bij de afzonderlijke domeinen zijn benoemd. Toen is bij domein E Verandering gekozen voor de context Media. De pilotscholen hebben in de periode vanaf 2011 gewerkt met deze context. Uit pragmatische overwegingen en omdat dit voor havo een interessante en goed werkbare context is gebleken, kiezen we in deze handreiking ook voor de context Media. Nadrukkelijk moet vermeld worden dat het de keuze van de school is welke context gekoppeld wordt aan domein E Verandering. Bij de CE-domeinen Vorming (B), Verhouding (C) en Binding (D) zijn de contexten wel landelijk vastgesteld.

Als gekozen wordt voor de context Media ligt het voor de hand ook een aantal kernconcepten die horen bij het hoofdconcept Verandering aan bod te laten komen: rationalisering, individualisering, institutionalisering en globalisering.

Bij de downloads in het rechtermenu vindt u voorbeelden van (praktische) opdrachten en toetsvragen bij domein E.