​​
Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Maatschappijwetenschappen
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • PTA

Onderdelen van het PTA

9-2-2016

​​​​In het vakspecifieke deel van het PTA worden de volgende onderdelen beschreven:

 1. de onderdelen van het schoolexamen die worden getoetst;
 2. een specificatie van de te bestuderen stof per onderdeel;
 3. de toetsvorm of opdrachtvorm;
 4. het gewicht van de toets of opdracht;
 5. het moment van afname van een toets;
 6. de tijdsduur van de toets;
 7. het al dan niet herkansbaar zijn van een toets.

De mogelijkheden voor toetsing en de weging van toetsen en praktische opdrachten binnen het PTA zijn zeer gevarieerd en geven docenten de ruimte om de (school)eigen keuzes zichtbaar te maken.

Het nieuwe examenprogramma vraagt ook om een ander PTA. Het aanleren van hoofd- en kernconcepten gebeurt op zodanige wijze dat leerlingen ze kunnen toepassen op de voorgeschreven en andere contexten. Dat roept de vraag op hoe dit in te passen is in het PTA.

In de pilot zijn verschillende mogelijkheden beproefd door docenten van de pilotscholen. Die kunnen variëren van een startmodule waarin de vier hoofdconcepten en de kernconcepten aangeleerd worden,  tot een stapsgewijze opbouw waarin leerlingen per fase een hoofdconcept en bijbehorende kernconcepten leren. Ongeveer de helft van de pilotdocenten koos voor een startmodule de andere helft voor een stapsgewijze opbouw.

Het feit dat domein F en G beide gebaseerd zijn op actualiteit maakt dat die zich moeilijk in een vaststaand PTA laten passen. Immers er kunnen tussentijdse verkiezingen plaatsvinden of een actuele gebeurtenis waaraan in de lessen maatschappijwetenschappen niet voorbij gegaan kan worden. In het PTA dient ruimte gecreëerd te worden om dit te kunnen realiseren.

Ook hiervoor zijn weer verschillende varianten: op terugkerende tijdstippen kan aandacht geschonken worden aan een actuele gebeurtenis en kunnen leerlingen oefenen in het analyseren met behulp van de kernconcepten.

Of in één blok kan een gebeurtenis uitgebreider geanalyseerd worden. Zie voor de mogelijke invullingen bij domein F en domein G. Het kan nuttig zijn om de planning van dat blok niet helemaal vast te leggen, maar in het PTA de mogelijkheid open te houden dat het moment van toetsing afhangt van de actuele ontwikkelingen.

Ook voor domein A3 onderzoeksvaardigheden geldt dat daar op terugkerende tijdstippen aandacht aan besteed kan worden, of dat er in één uitgebreid blok aandacht besteed wordt aan alle onderzoeksvaardigheden.

 

Contactpersoon