​​
Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijwetenschappen
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • PTA

Concept-contextbenadering

26-1-2016
​​​​​​​​​​​

In navolging van de vernieuwingen van de examenprogramma’s voor natuurkunde, scheikunde, biologie, NLT en economie is gekozen voor de concept-contextbenadering. Deze benaderingswijze biedt structuur en ordening bij de inrichting van een nieuw examenprogramma en tevens mogelijkheden om overladenheid en versnippering te verminderen.

In de nadere uitwerking van de concept-contextbenadering bij maatschappijwetenschappen werd duidelijk dat deze verschilt van die bij de bètavakken en bij economie. Maatschappijwetenschappen is altijd een context-vak geweest in de zin dat de maatschappelijke werkelijkheid zelf de context is waarin leerlingen kennis en inzicht verwerven. In de keuze voor de concept-contextbenadering wordt getracht de concepten centraler te stellen, deze in aantal te beperken en om deze te leren toepassen op allerlei contexten.

Daarbij is de keuze gemaakt om in tegenstelling tot andere vakken  wel een aantal contexten voor te schrijven en die mede object van het examenprogramma te maken. Daarmee worden bij het vak maatschappijwetenschappen de contexten zowel doel (iets te weten komen over bijvoorbeeld samenlevingsvormen) als middel (aan de hand van samenlevingsvormen het concept vorming leren). Naast de in de syllabus voorgeschreven contexten kunnen docenten ook de keuze maken voor andere contexten in het schoolexamen.

 

De gemeenschappelijke basisstructuur van het programma dat geordend wordt vanuit een concept-contextbenadering bestaat uit een kader van concepten. Deze 'body of knowledge' heeft een min of meer continu karakter en is minder aan verandering onderhevig dan de contexten.