Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijleer
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Wat moet, wat mag en wat kan?

31-3-2016

Wat moet?

Het schoolexamen heeft betrekking op de schoolexameneenheden Cultuur en socialisatie, Sociale verschillen, Macht en zeggenschap en Beeldvorming en stereotypering. Daarnaast komt in het schoolexamen exameneenheid K3 (Leervaardigheden) aan de orde. Voor maatschappijleer gaat het dan om de benaderingswijze van het vak en het innemen en beargumenteren van een standpunt. In het examenprogramma staat dat leerlingen uit alle leerwegen met betrekking tot een maatschappelijk vraagstuk:

  • principes en procedures van de benaderingswijze van het vak maatschappijleer kunnen toepassen;
  • een standpunt kunnen innemen en hiervoor argumenten kunnen geven.

Wat mag en kan?

Inhoud

Indien het bevoegd gezag daarvoor kiest mag het schoolexamen ook betrekking hebben op andere vakonderdelen die relevant zijn voor maatschappijleer. Die onderdelen kunnen per kandidaat verschillen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het deelnemen aan een debat, een maatschappelijke stage of de presentatie van een actueel onderwerp.

De sectie mag zelf bepalen in welke volgorde en welke combinaties de exameneenheden getoetst en/of beoordeeld worden.

Vorm

Er zijn geen vormvoorschriften en er worden geen eisen gesteld aan de weging van de verschillende toetsen. Ook het tijdstip van afname en de tijdsduur van de toetsen worden door de school bepaald. In de ene school maken de SE-toetsen van maatschappijleer deel uit van schoolexamenweken. Dan wordt het tijdstip en de tijdsduur van toetsen bepaald door de school. In andere scholen wordt door de sectie maatschappijleer bepaald wanneer een toets wordt afgenomen en hoe lang die duurt.

De sectie kan zelf bepalen of de leerlingen één of meer praktische opdrachten moeten maken en wat het onderwerp daarvan is.

De weging van de diverse schoolexamenonderdelen is niet vastgelegd en wordt overgelaten aan de school/ de sectie.

Maak gebruik van de checklist (zie het rechtermenu) als u uw PTA maakt of evalueert.