Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Maatschappijkunde
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma

Voorbeelduitwerking Leervaardigheden in het vak maatschappijkunde

9-2-2018

Cursief: alleen voor kb en gt.

Bij het concretisering van eindterm 3 of 4 kunnen de volgende aspecten aan de orde komen:

Ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken verschillende typen vragen herkennen en zo zelfstandig mogelijk formuleren

Gedacht kan worden aan:

Onderscheid maken tussen beschrijvende, verklarende en waarderende vragen.

Bij gegeven of zelf geformuleerde vragen informatie verwerven en daarbij gebruikmaken van verschillende informatiebronnen

Gedacht kan worden aan:

 • bepalen welke informatie nodig is en geschikte informatiebronnen inventariseren;
 • relevante informatie selecteren: Is die bruikbaar, betrouwbaar, objectief en representatief?
 • Gebruikmaken van verschillende informatiebronnen zoals teksten, beelden, cijfers, eenvoudig statistisch materiaal en mensen (door middel van interview of enquête).

Zelf verzamelde of aangereikte informatie over maatschappelijke verschijnselen/vraagstukken verwerken en interpreteren op basis van vakinhoudelijke kennis

Gedacht kan worden aan:

 • gegevens (teksten, cijfers, beelden) ordenen en vergelijken;
 • op basis van gegevens een conclusie trekken of een beargumenteerd standpunt innemen.

De principes en procedures van de benaderingswijze van het vak maatschappijkunde herkennen in een tekst over een maatschappelijk vraagstuk of verschijnsel of toepassen op een maatschappelijk vraagstuk

Gedacht kan worden aan:

 • de maatschappelijke groepen noemen die betrokken zijn bij een maatschappelijk vraagstuk;
 • van deze groepen aangeven welke belangen en (normatieve) opvattingen zij hebben;
 • beschrijven welke regels en welk beleid er op dit gebied bestaan;
 • beschrijven welke mogelijke oplossingen er zijn voor een maatschappelijk vraagstuk.

Een standpunt innemen met betrekking tot een concreet maatschappelijk vraagstuk en hier argumenten voor geven

Gedacht kan worden aan:

 • standpuntbepaling op basis van argumenten;
 • bij de standpuntbepaling gebruikmaken van de benaderingswijze van maatschappijkunde.

​Meer informatie over de benaderingswijze van maatschappijkunde vindt u in het rechtermenu onder Lees meer.