Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Wat moet, wat mag en wat kan

9-2-2018

Wat moet?

Het schoolexamen heeft betrekking op de schoolexameneenheden Mens en werk, Multiculturele samenleving en Massamedia. Voor vmbo-gl/tl komt daar het sectorwerkstuk bij. Daarnaast komt voor alle niveaus in het schoolexamen exameneenheid MK/K/3 (Leervaardigheden) aan de orde. Voor maatschappijkunde gaat het om het verwerven en verwerken van informatie, om de benaderingswijze van het vak en het innemen en beargumenteren van een standpunt.

Wat mag en kan?

Inhoud

Indien het bevoegd gezag daarvoor kiest mag het schoolexamen ook betrekking hebben op andere vakonderdelen die relevant zijn voor maatschappijkunde. Die onderdelen kunnen per kandidaat verschillen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het deelnemen aan een serie Lagerhuisdebatten of een praktische opdracht over een actueel onderwerp. Voor vmbo-gl en -tl ligt een koppeling met het analyseren van een maatschappelijk vraagstuk dan voor de hand. Het bevoegd gezag kan er ook voor kiezen om exameneenheden die in het centraal examen getoetst worden ook in het schoolexamen te toetsen. Het gaat dan om Politiek en beleid, Criminaliteit en rechtsstaat en voor vmbo-gl/tl Analyse van een maatschappelijk vraagstuk. De sectie mag zelf bepalen in welke volgorde en welke combinaties de exameneenheden getoetst worden.

Vorm

Er zijn geen vormvoorschriften en er worden geen eisen gesteld aan de weging van de verschillende toetsen en andere schoolexamenonderdelen. Ook het tijdstip van afname en de tijdsduur van de toetsen worden door de school bepaald.

De sectie kan zelf bepalen of de leerlingen praktische opdrachten moeten maken en wat het onderwerp daarvan is.