Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Maatschappijkunde
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma

Spreiding en weging

9-2-2018

De spreiding en weging van schoolexamens hangt voor een deel af van het moment waarop de school schoolexamens afneemt. In de derde klas zal de stof van een thema vaak worden verdeeld in verschillende toetsen, zodat leerlingen niet direct grote hoeveelheden hoeven te leren. In de vierde klas vinden toetsen meestal plaats in schoolexamenweken en neemt de omvang van de te toetsen stof op veel scholen toe. De meeste docenten laten echter ook in de vierde klas praktische opdrachten en toetsen over een kleiner deel van de stof meetellen. Op die manier kunnen leerlingen op meerdere momenten laten zien wat ze kunnen en kunnen ze zich de stof van een exameneenheid geleidelijk eigen maken.

Een aantal beslissingen dat moet worden genomen:

 • Maakt u toetsen die steeds even zwaar tellen en verdeelt u de stof dus ongeveer evenredig over het aantal toetsen?
 • Of nemen de toetsen toe in omvang terwijl de frequentie afneemt en tellen ze dus steeds iets zwaarder mee?
 • Of is er een onderscheid tussen grotere schoolexamentoetsen (bijvoorbeeld in SE-weken) en kleinere toetsen die ook meetellen?
 • Daaraan gekoppeld: voegt u (delen van) meerdere inhoudelijke exameneenheden samen in één schoolexamentoets, gaat elke toets over één exameneenheid of zijn er per exameneenheid meerdere toetsen?
 • Wat is de verhouding tussen toetsen en praktische opdrachten?
 • Wel of geen praktische opdrachten; wel of geen handelingsdelen?
 • Bij vmbo-gl/tl: (op welke manier) weegt de analyse van het maatschappelijk vraagstuk mee?
 • Heeft elk blok/elke periode dezelfde opbouw als het gaat om toetsen en praktische opdrachten, zodat leerlingen weten wat ze kunnen verwachten? Of mogen er verschillen zitten tussen periodes?
 • Wegen toetsen over de centraal examenonderwerpen ook mee in het schoolexamen? En zo ja, hoe zwaar tellen die mee? U kunt ervoor kiezen toetsen over de centraal examenonderwerpen helemaal niet mee te laten tellen in het schoolexamen; ze maken immers deel uit van het cijfer voor het centraal examen. U kunt er ook voor kiezen om aan een toets over een centraal examenonderwerp wel enig gewicht toe te kennen in het PTA. Bijvoorbeeld om te bevorderen dat de leerlingen zich goed op die toets voorbereiden.