Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

De verrijkingsdelen

9-2-2018

De verrijkingsdelen gelden alleen voor de gemengde leerweg en de theoretische leerweg.

MK/V/1Analyse maatschappelijk vraagstuk (CE)  bb kbgl/tl 
15.

De kandidaat kan een maatschappelijk vraagstuk gerelateerd aan de exameneenheden analyseren door verbanden tussen de thema's uit de eindtermen te leggen en door de benaderingswijze van maatschappijleer erop toe te passen.

  X

 

MK/V/2Verwerven, verwerken en verstrekken van informatiebb kb gl/tl
16. De kandidaat kan zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk.  X

 

MK/V/3Vaardigheden in samenhang (CE)  bb kbgl/tl
17.

De kandidaat kan de vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen.

  X

 

Een nadere specificatie van eindterm 15 vindt u in de syllabus voor het CE op examenblad.nl. Een voorbeeld van een praktische opdracht over een maatschappelijk vraagstuk vindt u via het rechtermenu. Ook eindterm 17 maakt deel uit van het centraal examen en komt dus terug in de syllabus, maar deze wordt daarin niet nader uitgewerkt. Eindterm 16 komt niet terug in het centraal examen. Hoe dit onderdeel wordt ingevuld is aan de school. Meer informatie over het sectorwerkstuk en maatschappijkunde vindt u onderaan in het rechtermenu.