​​
Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Lichamelijke opvoeding
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Kwaliteit van het schoolexamen

23-10-2015

Om u te helpen met het bepalen en waarborgen van de kwaliteit van het schoolexamen, verwijzen we u naar de website 'kwaliteit van het schoolexamen'. Zie de link hiernaast. Die website is ontwikkeld voor alle vakken met een schoolexamen en is sterk georiënteerd op het werken met schriftelijke toetsen. Om die reden is er een stevige vertaling nodig naar het type toetsen dat in het schoolexamen voor lichamelijke opvoeding wordt gebruikt.

Bij het inrichten van deze vakspecifieke handreiking hebben we getracht de criteria voor goed beoordelen al zo veel mogelijk te verwerken. Die criteria voor goed beoordelen bij lichamelijke opvoeding kunt u nalezen in hoofdstuk 12 van Onderwijs in bewegen.​ Wij duiden die criteria voor goed beoordelen daar aan met de 4 D's dekkend, docent-onafhankelijk, te doen en doorzichtig (wat staat voor validiteit, betrouwbaarheid, hanteerbaarheid en transparantie).

Stegeman, H., Brouwer, B., & Mooij, C. (red). (2011). Onderwijs in bewegen. Basisthema's in bewegingsonderwijs en sport op school. Houten: Bohn, Stafleu en van Loghum.