​​
Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Lichamelijke opvoeding
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Studielast

25-9-2015

De studielast voor lichamelijke opvoeding is voor de havo 120 studielasturen, voor het vwo 160.

​Totale studielast
​Havo​120
​Vwo​160

(Bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0005946/geldigheidsdatum_30-06-2015#)

Met ingang van 1 augustus 2007 is de minimumlessentabel voor het voortgezet onderwijs niet meer van kracht, maar is aan artikel 6 van de wet op het voortgezet onderwijs de volgende bepaling toegevoegd:

Artikel 6d. Onderwijs in lichamelijke opvoeding vwo en havo

Onderwijs in lichamelijke opvoeding, bestaande uit praktische bewegingsactiviteiten, wordt gespreid verzorgd over alle leerjaren van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en het hoger algemeen voortgezet onderwijs. Dit onderwijs vindt plaats gespreid over de schoolweken, in zodanige substantiële omvang en schooltijd dat wordt voldaan aan de eisen op het gebied van kwaliteit, intensiteit en variëteit van de bewegingsactiviteiten neergelegd in kerndoelen en examenprogramma's.

Daarbij wordt uitgegaan van de situatie zoals die op 1 augustus 2005 voor het bewegingsonderwijs gold. In afwijking van de tweede volzin geldt voor het laatste leerjaar het voorschrift, dat het onderwijs in het eindexamenvak lichamelijke opvoeding niet eerder mag worden afgesloten dan in de maand december.

Bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/volledig/geldigheidsdatum_30-06-2015

 

Over de interpretatie van dit artikel is nog steeds een doorlopend debat gaande. Strikt genomen betekent het artikel dat de minimum urentabel nog steeds geldt, omdat de wetgever er vanuit gaat dat, om aan de minimale eisen op het gebied van kwaliteit, intensiteit en variëteit te voldoen een 'substantiële omvang' aan onderwijs nodig is en dat als norm daarvoor de situatie van augustus 2005 - waar de minimum lessentabel ook formeel nog bestond - wordt genomen. Anderen houden vooral vast aan het feit dat er geen minimum-lessentabel meer geldt.

Voor lichamelijke opvoeding in de tweede fase geldt onverkort de studielast zoals die ook vóór 2007 gold. Alleen moeten nu in de eindexamenklassen in elk geval tot de jaarwisseling ook lessen lichamelijke opvoeding gegeven worden.