Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Lichamelijke opvoeding
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • PTA

Eindtermen LO1

10-1-2018

​Hieronder staat het examenprogramma voor LO1 in exameneenheden met de bijbehorende code. Elke exameneenheid bestaat uit één of meer eindtermen. In de kolommen achter de exameneenheden staat aangegeven door middel van een X voor welke leerweg de exameneenheid deel uitmaakt van het examenprogramma.

  BBKBGL/TL
​LO1/K/1Oriëntatie op leren en werken   
           1. De kandidaat kan het belang van bewegen en sport binnen de eigen loopbaan en in de maatschappij verwoorden.XXX
LO1/K/2Basisvaardigheden   
           2. De kandidaat kan in bewegingssituaties basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, zelfstandig (samen)werken en informatie verwerven en verwerken.XXX
LO1/K/3Leervaardigheden in het vak lichamelijke opvoeding
   
         3. 

De kandidaat ontwikkelt zich ten aanzien van een aantal vaardigheden in bewegen en sport die bijdragen tot de ontwikkeling van de eigen leerkansen, zoals:

 

 • Kunnen omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een sportief verloop en aan de veiligheid van zichzelf en anderen
 • Eenvoudige regeltaken uitvoeren om samen bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en houden
 • In bewegingssituaties kunnen omgaan met elementen als lukken en mislukken en winst en verlies
 • Verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses, culturele achtergronden en geslacht hanteren binnen bewegingssituaties
 • Oriënteren op de eigen sportloopbaan en eigen voorkeuren aangeven ten aanzien van bewegen en sport
 • Kritisch reflecteren op opgedane ervaringen in relatie tot eigen wensen, motieven en mogelijkheden.
XXX
LO1/K/4Spel
   
           4. 
De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen de volgende spelen uitvoeren:
 • Een slag- en loopspel, drie doelspelen, twee terugslagspelen (een vorm van volleybal en keuze uit minstens één vorm van badminton, tennis of tafeltennis), vormen van tik- en afgooispelen
en daarbij:
 • Zich houden aan afgesproken regels, oog hebben voor veiligheid en regelende taken uitvoeren.
XXX
LO1/K/5Turnen
   
         5. ​
De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen één of meer van de volgende turnactiviteiten uitvoeren:
 • Steun- en vrij springen, herhaald springen, zwaaien, balanceren en acrobatiek
en daarbij:
 • Adequaat omgaan met risico's en meehelpen bij regelende taken, waaronder hulpverlenen.
XXX
LO1/K/6Bewegen op muziek    
           6. 
De kandidaat kan alleen of samen met anderen één van de volgende vormen van bewegen op muziek uitvoeren:
 • Ritme en bewegen, streetdance, jazzdans of conditionele vormen op muziek​
en daarbij:
 • Regelende taken uitvoeren, waaronder een eenvoudige variatie ontwerpen en uitvoeren.
XXX
LO1/K/7Atletiek
   
7.
De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen vormen van de volgende atletiekactiviteiten uitvoeren:
 • Hardlopen, ver- en hoogspringen en één vorm van werpen, stoten of slingeren
en daarbij:
 • Basiskenmerken van training aangeven, conditieaspecten meten, oog hebben voor veiligheid en regelende taken uitvoeren.
XXX
LO1/K/8Zelfverdediging
   
         8. 
De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen één van de volgende vormen zelfverdediging  uitvoeren:
 • Stoeispelen (bijvoorbeeld: vormen van judo), trefspelen (bijvoorbeeld: vormen van boksen, schermen of karate-do)
en daarbij 
 • Veiligheidsregels en (etiquette) regels bij zelfverdediging in acht nemen en regelende taken uitvoeren.
XXX
LO1/K/9Actuele bewegingsactiviteiten   
             9.De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen twee nieuwe, actuele bewegingsactiviteiten uitvoeren die hij kan kiezen uit een aanbod dat bij voorkeur niet behoort tot één van de hierboven genoemde activiteitengebieden (bijvoorbeeld water-, winter- of outdoorsporten).XXX

 

Contactpersoon