Sector
 • Vmbo bovenbouw
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Kwaliteitsborging schoolexamens

Evaluatie schoolexamen

16-1-2018

Bij de evaluatie van de toetsen worden de onderstaande punten betrokken:
• de evaluatie van het kwaliteitsborgingsproces (wie, wat en hoe);
• de evaluatie van het PTA;
• de evaluatie van het examenreglement;
• de evaluatie van de afzonderlijke toetsen van het schoolexamen.

Binnen de school zijn er verschillende rollen en taken:

 • De directeur/rector heeft via het eindexamenbesluit een groot deel van de eindverantwoordelijkheid voor het proces van de examinering.
 • Een examencommissie ziet toe op het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van schoolexaminering: procesmatig, inhoudelijk, passend bij de visie van de school en passend bij het afsluitende karakter van het schoolexamen.
 • Een examensecretaris speelt een belangrijke rol bij de organisatie van school- en centrale examens.
  De team-/afdelingsleiders dragen bij aan de kwaliteit van het examenreglement en de evaluatie van de PTA's van de afdeling.
 • De vaksectie is gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afzonderlijke toetsen, inclusief toetsmatrijzen, opgaven, correctievoorschriften en instructies.

Aandachtspunten en tips:

 • Zorg voor voldoende toetsexpertise binnen de school en binnen de vaksecties. Geef de examencommissie daarbij een rol.
 • Gebruik het raamwerk  met concrete rolbeschrijvingen voor het opzetten van een examencommissie.
 • Zorg via de examencommissie voor een structurele evaluatie van examenreglement, toetsbeleid, kwaliteitskenmerken, formats, processen van de toetscyclus en mate van toetsdeskundigheid van het team.
 • Voer collegiale consultaties uit met in elk geval directie, examencommissie en examensecretarissen om structureel de schoolexaminering te evalueren