Sector
  • Vmbo
Vakinhoud
  • Kunst en cultuur
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen

Het PTA

1-9-2017

Update: checklist VO-raad inz. PTA 2019/2020

​Voor een schoolexamen moet een school een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vaststellen. Het PTA heeft betrekking op de periode waarin leerlingen schoolexamen doen. Deze periode kan twee schooljaren omvatten, maar kan ook beperkt zijn tot één schooljaar: alleen het derde of alleen het vierde leerjaar, als de schoolexamens alleen in dat jaar afgenomen worden.

Het PTA is een formeel document waaraan docenten en leerlingen rechten en plichten kunnen ontlenen. In de eerste plaats is het een document dat bedoeld is om leerlingen, ouders/verzorgers, docenten en directie te informeren over de inhoud en de wijze van afname van het schoolexamen. In de tweede plaats is het PTA een verantwoording van de school aan de inspectie.

Het PTA moet voor 1 oktober verstrekt worden aan de leerlingen en de inspectie. Als een PTA een keer is vastgesteld mogen er in het lopende schooljaar, of de periode waarin schoolexamen wordt gedaan, geen wijzigingen meer worden aangebracht voor de groep leerlingen waarvoor dat PTA geldt.

Het PTA dient voor kandidaten zo leesbaar en helder mogelijk te zijn en omvat alle eindtermen uit het examenprogramma.

De volgende onderdelen moeten daarin worden opgenomen:

1. de periode waarin de activiteit of de opdracht wordt uitgevoerd;
2. de exameneenheden en eindtermen uit het examenprogramma die worden getoetst;
3. een beschrijving van de inhoud van de activiteit of de opdracht (wat gaat de leerling doen?);
4. de vorm of het resultaat van elke activiteit of opdracht;
5. de tijdsduur;
6. de weging van elke activiteit of opdracht;
7. de herkansbaarheid van elke activiteit of opdracht;
8. de eindbeoordeling.

PTA  Kunstvakken inclusief ckv                                                                                       Leerweg: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
12 ​34567
Periode

Examen
eenheid

Inhoud
onderwijsprogramma
Toetsvorm

ToetsduurWegingHerkansing
ja / nee
         
         
7. Waardering schoolexamen ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​