Sector
  • Vmbo
Vakinhoud
  • Kunst en cultuur
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen

Het examenprogramma

1-9-2017

Voor alle algemeen vormende vakken in het vmbo gelden zes algemene onderwijsdoelen die worden beschreven in de preambule:

  • werken aan vakoverstijgende thema's;
  • leren uitvoeren;
  • leren leren;
  • leren communiceren
  • leren reflecteren op het leer- en werkproces;
  • leren reflecteren op de toekomst.

Deze algemene onderwijsdoelen zijn onlosmakelijk verbonden met de eindtermen van het examenprogramma Kunstvakken inclusief ckv.

Het examenprogramma 

De inhoud van het examenprogramma Kunstvakken inclusief ckv is gericht op een brede culturele en kunstzinnige vorming. De essentie is dat leerlingen culturele activiteiten meemaken – ervaren – en eigen werk produceren en presenteren. Reflectie op culturele en kunstzinnige activiteiten vindt plaats middels een vormvrij kunstdossier. Dat wil zeggen dat het kunstdossier niet per definitie hoeft te bestaan uit een woordelijk verslag.

Het examenprogramma van Kunstvakken inclusief ckv heeft voor alle leerwegen (bb, kb, gl en tl) betrekking op de onderstaande eindtermen. Een toelichting op de eindtermen vindt u onder elke eindterm of in het  rechtermenu.

KV/K/1Oriëntatie op leren en werken
1De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van kunst en cultuur in de maatschappij.
KV/K/2Basisvaardigheden
2De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken.
KV/K/3Culturele en kunstzinnige activiteiten
3

De kandidaat kan zich een beeld vormen van het culturele en kunstzinnige veld door te kiezen voor en actief deel te nemen aan ten minste 4 culturele en kunstzinnige activiteiten die gerelateerd zijn aan verschillende kunstvakken (zoals bijvoorbeeld: beeldende vorming, muziek dans en drama).
Ten minste één kunstzinnige activiteit resulteert in de productie en presentatie van eigen werk.

KV/K/4Reflectie en kunstdossier
4De kandidaat kan zijn culturele en kunstzinnige ontwikkeling inzichtelijk maken in een kunstdossier, waarvan de vorm door de school en de leerling tezamen bepaald wordt. Hij kan daarmee verslag doen van alle activiteiten die zijn ondernomen en hij kan hierop reflecteren.

 

Al de bovenstaande exameneenheden worden getoetst in het schoolexamen. Het examenprogramma Kunstvakken inclusief CKV kent geen centraal examen. Het volledige en actuele examenprogramma (inclusief preambule) is te vinden op www.examenblad.nl.

Het examenprogramma beschrijft de inhoud. Hoe het programma wordt ingevuld is aan de school. Scholen en leraren hebben de ruimte zelf inhoudelijke keuzes te maken bij de concretisering van de eindtermen.