Sector
  • Vmbo
Vakinhoud
  • Kunst en cultuur
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen

Algemeen

1-9-2017

​Vanaf 2003 zijn 'Kunstvakken' in het gemeenschappelijk deel van het programma een verplicht onderdeel van het vakkenpakket van alle vmbo-leerlingen en kunnen scholen voor hun leerlingen een cultuurkaart aanvragen. Tot 2009 was het examenprogramma bekend onder de naam Kunstvakken 1 (inclusief CKV). Met de globalisering van de examenprogramma's in 2009 is de naam van het examenprogramma veranderd in Kunstvakken 1. In 2017 is op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het examenprogramma inhoudelijk verduidelijkt en wordt de volgende naam gebruikt: Kunstvakken inclusief CKV. Dit examenprogramma treedt in werking met ingang van 1 augustus 2018. De verduidelijking van het examenprogramma vroeg om een nieuwe handreiking. Daarbij is meteen van de gelegenheid gebruikgemaakt om deze te digitaliseren.

Kunstvakken inclusief CKV verplicht in vmbo

Kunstvakken inclusief CKV is als vak verplicht voor alle leerlingen in het vmbo en het wordt afgesloten met een schoolexamen. Het vak kent geen centraal examen. De essentie van het vak is dat leerlingen culturele activiteiten meemaken – ervaren – en eigen werk produceren en presenteren. Reflectie op culturele en kunstzinnige activiteiten vindt plaats middels een vormvrij kunstdossier. Het schoolexamen moet 'naar behoren' door de leerling worden afgerond. Dit betekent dat de gemiddelde resultaten van de uitgevoerde schoolexamenactiviteiten minimaal voldoende moeten zijn.

Bij dit examenprogramma is een handreiking gemaakt. De handreiking is bedoeld als een hulpmiddel bij de inrichting van het schoolexamen. Het geeft onder andere informatie over de inhoud van het schoolexamen, voorbeelduitwerkingen van het examenprogramma en links naar relevante documentatie en sites.

De positie van Kunstvakken inclusief CKV

​Sinds 2003 wordt er in het vmbo aandacht besteed aan CKV-activiteiten. In de wet op het voortgezet onderwijs (WVO) staat dat scholen in het gemeenschappelijk deel van de bovenbouw van alle leerwegen de praktijk van 'ten minste één van de kunstdisciplines (beeldende vorming, muziek, dans of drama)' moeten aanbieden. Dit houdt in dat alle leerlingen in klas 3 en/of 4 culturele activiteiten meemaken en eigen werk produceren en presenteren. Het is goed mogelijk gebleken de samenhang tussen de culturele activiteiten en de praktijk van één of meerdere van de kunstvakdisciplines zichtbaar te maken.

Een schoolexamenvak

Kunstvakken inclusief CKV wordt alleen met een schoolexamen afgesloten. Dit betekent dat alle  exameneenheden van het examenprogramma in een SE getoetst worden. Daar waar voor alle andere avo-vakken geldt dat SE-toetsen beoordeeld worden met cijfers, geldt voor dit schoolexamen dat de leerling het vak 'naar behoren' moet afronden. De resultaten van de uitgevoerde schoolexamenactiviteiten moeten minimaal voldoende zijn. In de praktijk betekent dit dat de kandidaten examenopgaven krijgen die met een voldoende, goed of zeer goed worden beoordeeld. Het is natuurlijk ook mogelijk om de resultaten te beoordelen met cijfers en het cijfer om te zetten in een geschreven waardering.

Lestijd

De inhoud van het examenprogramma was in 2003 gebaseerd op 40 lesuren op jaarbasis, te geven in het derde en/of het vierde leerjaar. Sinds enige jaren is er voor het vmbo geen adviesurentabel meer. Scholen bepalen zelf hoeveel uur ze willen besteden aan kunstvakken inclusief CKV. Dit betekent dat er in de praktijk vele variaties zijn.