Sector
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Toetsing

16-3-2016

Toetsing heeft tot doel vast te stellen in hoeverre een kandidaat de leerdoelen van het leerplan gerealiseerd heeft. Een formatieve toets geeft antwoord op de vraag wat een leerling nog moet doen om een of meer leerdoelen te bereiken. Een summatieve toets dient om vast te stellen of een kandidaat een of meer leerdoelen bereikt heeft. Het Programma van Toetsing en Afsluiting beschrijft uit welke toetsen het schoolexamen bestaat.

Elders op deze website worden drie toetsvormen onderscheiden: theorietoetsen, praktijktoetsen en projectopdrachten. Laatstgenoemde toetsen worden vaak door groepjes leerlingen afgelegd en leiden tot een groepsresultaat, dat desgewenst per groepslid geïndividualiseerd kan worden.

Richtlijnen

 • Beheersing van elk van de eindtermen van het examenprogramma dient summatief getoetst te worden.
 • Ten minste deze toetsen dienen in het PTA vermeld te worden.
 • Elke kandidaat behaalt een individueel cijfer voor het schoolexamen. Dit cijfer mag samengesteld zijn uit (al dan niet geïndividualiseerde) groepsresultaten en individuele resultaten.

Beslispunten

 • In hoeverre maken ook formatieve toetsen deel uit van het schoolexamen?
 • Kent de school een soort eindexamen? Zo ja, hoe veelomvattend is dit eindexamen? Is dit eindexamen voor alle kandidaten gelijk? In welke vorm wordt dit eindexamen afgenomen?
 • Welke toetsvormen kiest de school bij welke leerdoelen? Hoe toetst de school in voorkomende gevallen in hoeverre een kandidaat over voldoende inzicht beschikt ten aanzien van een leerinhoud?
 • In het geval de school groepstoetsen afneemt: in welke mate maken groepsresultaten deel uit van het schoolexamencijfer van individuele kandidaten?

Aanbevelingen

 • Beheersing van sommige leerdoelen kunnen redelijkerwijs alleen door middel groepsopdrachten getoetst worden. Daarom verdient het aanbeveling ten minste één projectopdracht in het schoolexamen op te nemen. Toets daarnaast ook door middel van theorie- en/of praktijktoetsen.
 • Toetsing van inzicht maakt substantieel deel uit van het schoolexamen.
 • Beperk het aandeel van groepsresultaten in het individueel schoolexamencijfer tot ten hoogste de helft.